[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 179-183
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Meme Kanseri Oluşturulmuş Ratlarda Isırgan Otunun Total Antioksidan Durumu Üzerine Etkisi
Selda TELLO1, İhsan HALİFEOĞLU1, Mahmut BOZKURT1, Özgür BULMUŞ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Isırgan otu, meme kanseri, total antioksidan durumu

Bu çalışmada; ısırgan otunun, meme kanseri oluşturulmuş ratlardan total antioksidan durumuna olan etkisinin incelenmesi amaçlandı. Bütün gruplar 15 rattan oluşturuldu. Grup 2’de iki rat öldüğünden bu grup 5.5 aylık deney süresini 13 sıçan olarak tamamladı. Ratlar 21 günlük olduktan sonra deneysel aşamaya geçildi. Meme kanseri oluşturmak için MNU (N-Metil-N-Nitroso-Ürea) kullanıldı. Kontrol grubu (Grup 1): Sadece bazal diyet ve su verildi. MNU uygulanan grup (Grup 2): 50 mg/kg MNU i.p olarak enjekte edildi ve bazal diyet ve su ile beslenmeleri sağlandı. MNU uygulanan + Isırgan otu verilen grup (Grup 3): İkinci grup ile aynı zamanda ve aynı dozda MNU uygulandı ve 50 gr/kg ısırgan otu olacak şekilde yem hazırlanıp beslenmeleri sağlandı. Ayrıca 50 gr/L olacak şekilde ısırgan otu kaynatılıp soğuduktan sonra süzüldü ve bu su içme suyu olarak kullanıldı. Isırgan otu verilen grup (Grup 4): Ratların yemleri ve içme suları grup 3’teki gibi hazırlanarak beslenmeleri sağlandı. Plazma malondialdehit (MDA) düzeyi Satoh ve Yagi yöntemi ile, total antioksidan durumu (TAS) ise ticari kit kullanılarak ölçüldü ve sonuçlar aritmetrik ortalama ± standart hata olarak tarif edildi. Grup 2’nin MDA düzeyleri grup 4’e ve grup 1’e göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (sırasıyla p<0.01 ve p<0.05). Grup 2’nin TAS düzeyi grup 1 ve grup 4’e göre anlamlı bir şekilde azalma göstermiştir (p<0.05). Hem MDA hem de TAS’ta diğer gruplar arasında anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir (p>0.05). Sonuç olarak, ısırgan otunun artan MDA düzeyini azalttığı ve TAS düzeyini de yükselterek koruyucu etki gösterdiği düşünülmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]