[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2009, Cilt 23, Sayı 2, Sayfa(lar) 063-070
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Temporal Lob Epilepsisinde MR Spektroskopinin Tanıya Katkısı
Zekiye Ruken YÜKSEKKAYA ÇELİKYAY1, Nil TOKGÖZ2, Fatih ÇELİKYAY3, Erhan BİLİR4
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Tokat, TÜRKİYE
2Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
3Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Rize, TÜRKİYE
4Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: MRS, MRG,Temporal lob epilepsisi

Kompleks parsiyel nöbetlerin en sık nedeni temporal lob epilepsisidir (TLE). İlaç tedavisine dirençli olgular genellikle cerrahi tedaviye iyi yanıt verirler. Çalışmamızda TLE olgularında hipokampus patolojisinin ortaya konmasında konvansiyonel magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ve magnetik rezonans spektroskopinin (MRS) rolü araştırılmıştır.

Klinik olarak TLE düşünülen 36 olguya elektoensefalografi (EEG) ile odak tarafının belirlenmesinin ardından ve baş ağrısı nedeniyle başvuran 12 kontrol olguya MRG incelemesi yapıldı. Olgularda rutin beyin MRG’ye ek olarak iki hipokampüse yönelik TE 35 ve 135 ms’de Multivoksel MRS incelemeleri yapıldı. MRG’de hipokampal atrofi, patolojik sinyal değişikliği, beyaz-gri cevher ayırımında bozulma ve parahipokampal sinyal değişikliği ile temporal boynuz asimetrisi değerlendirildi. MRS’de NAA ve mI miktarları ile NAA/Cho+Cr, NAA/Cho, NAA/Cr, Cho/Cr ve NAA/mI oranları ölçüldü. Ayrıca lipid-laktat piki varlığı değerlendirildi.

MRS’de TE 135 ms’de NAA/Cho ve NAA/Cr oranları ile TE 35 ms’de NAA miktarı ile NAA/Cho+Cr ve NAA/Cr oranlarında hasta ve kontrol grupları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuş olup TLE’de daha düşük olarak ölçülmüştür.

TLE tanısında MRS hipokampal patolojik değişiklikleri MRG’den daha erken dönemde ortaya koyabilir ve odak tarafınının gösterilmesinde önemli bir role sahiptir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]