[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-012
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
El Fonksiyonundaki Yaşa Bağlı Değişimin Cinsiyete Göre İncelenmesi
Hülya YÜCEL, Gonca BUMİN
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, genç, el fonksiyonu, cinsiyet

Bu çalışmanın amacı, el fonksiyonundaki yaşa bağlı değişimi cinsiyete göre incelemekti. Çalışmaya 67 yaşlı ve 70 genç birey alındı. Bireylerin yaş, cinsiyet, dominant el, toplam eğitim yılı ve boş zaman aktivite bilgileri kaydedildi. El fonksiyonlarını değerlendirmek için Jebsen El Fonksiyon Testi kullanıldı. Her iki cinsiyetin genç ve yaşlılarında el fonksiyon test ortalamaları bağımsız gruplarda iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ile karşılaştırıldı. Yaşlı bireylerin yaş ortalamaları 72,61 ± 6,69; genç bireylerin yaş ortalamaları 21,25 ± 1,43 yıldı. Yaşlı bireylerin 43 (%64)'ü, genç bireylerin 45 (%64)'i kadındı. El fonksiyonlarında cinsiyete göre yaşlı ve genç bireyler arasında anlamlı farklılıklar bulundu (p<0.01). Her iki yaş grubunda da kadınların el becerilerinin erkeklere göre daha iyi olduğu tespit edildi (p<0.01). Yazı yazma hızı genç bayanlar ve yaşlı erkekler lehine anlamlıydı. Yaşla birlikte el fonksiyonları önemli ölçüde azalmaktadır. Çalışmamızın sonuçlarından yola çıkarak el becerisi gerektiren işlere kadınların erkeklere göre daha yatkın olduğunu ve yaşlı kadınların günlük yaşamda yazı yazmayı etkin bir biçimde kullanmadıklarını düşünmekteyiz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]