[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-030
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Melatonin ve Grelin Dişi Sıçanlarda Plazma Oksitosin Düzeyi ve Hipotalamik Paraventriküler Nükleustaki Noradrenalin Salıverilmesini Farklı Olarak Modüle Ederler
Mete OZCAN1, Ergul ALCIN2, Mehmet AYDIN3, Selim KUTLU2, Jan BAKOS4, Daniela JEZOVA4, Bayram YILMAZ5
1Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Biophysics, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat University, Faculty of Medicine, Departments of Physiology, Elazığ, TÜRKİYE
3Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Hatay, TÜRKİYE
4Slovak Academy of Sciences, Institute of Experimental Endocrinology, Bratislava, SLOVAKIA
5Yeditepe University, Faculty of Medicine, Departments of Physiology, Istanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Melatonin, grelin, oksitosin sekresyonu, noradrenalin, mikrodiyaliz, sıçan

Doğum ve laktasyon süreçlerinde rol oynayan oksitosin sekresyonu bazı nöroendokrin mekanizmalar tarafından düzenlenmektedir. Kolesistokinin (CCK) tarafından indüklenen hipotalamik noradrenalin salıverilmesi oksitosin sekresyonunu uyarmaktadır. Bu çalışmada intraserebroventriküler yolla enjekte edilen melatonin ve grelin hormonlarının oksitosin sekresyonu ve paraventriküler nükleustaki noradrenalin konsantrasyonu üzerindeki olası etkileri araştırılmıştır. Anestezi altındaki Wistar türü dişi sıçanlar karotid arter kanulasyonunu takiben sterotaksik cihaza yerleştirilmiştir. Çözücü grubuna melatonin çözücüsü, diğer gruba intrarateryel yolla CCK ve CCK+Melatonin grubuna da CCK'e ilaveten intraserebroventriküler yolla melatonin uygulanmıştır. Diğer prosedürde ise intrasebroventriküler yolla yapay beyin omurilik sıvısı (kontrol) ve grelin enjeksiyonları yapılmıştır. Bütün hayvanların hipotalamik paraventriküler nucleus (PVN)'una mikrodiyaliz uygulanarak 20'şer dakikalık peryotlar halinde toplam 4 defa toplanan diyalizarlardan sıvı kromatografisinde noradrenalin düzeyleri dedekte edilmiştir. Aynı peryotlarda kanülden kan örnekleri alınarak radyoimmünoölçüm yöntemiyle oksitosin analizi yapılmıştır. Istatistiksel analiz iin One-Way ANOVA kullanılmıştır. Çözücü grubuyla karşılaştırıldığında CCK grubunda 2. peryotta PVN noradrenalin (p<0.001) ve kan oksitosin düzeyleri (p<0.05) artmıştır. Melatonin grubunda ise aynı peryottaki noradrenalin ve oksitosin değerleri CCK grubuyla karşılaştırıldığında daha düşük bulunmuştur (p<0.05). Grelin grubunda noradrenalin konsantrasyonları değişmezken 4. peryotta plazma oksitosin düzeyi artmıştır (p<0.05). Bu çalışmanın sonuçları, dişi sıçanlarda melatoninin CCK'le indüklenmiş oksitosin sekresyonunu inhibe ettiğini göstermiştir. Bu inhibisyona PVN'daki noadrenalin salıverilmesinin baskılanması da katılmaktadır. Grelin ise PVN'daki noadrenalin konsantrasyonunu etkilemeden plazma oksitosin sekresyonunu stimüle etmiştir. Bu sonuçlar oksitosin sekresyonu üzerinde melatoninin ve grelinin farklı etkilere sahip olabileceğini göstermiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]