[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-080
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diyabetes Mellituslu Hastalarda Gözlenen Deri Bulguları
Demet ÇİÇEK1, Başak KANDİ1, Sevilay OĞUZ1, Selma DERTLİOĞLU BAKAR1, Yusuf ÖZKAN2, Ramis ÇOLAK2, Nurhan HALİSDEMİR3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İstatistik Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, cilt bulguları

Bu çalışmanın amacı diyabetes mellituslu (DM) hastalarda gözlenen deri bulgularını araştırmaktır. Çalışmaya Fırat Üniversitesi Endokrinoloji servisinde yatarak tedavi görmekte olan 163'ü tip 2 DM ve 12'si tip 1 DM olmak üzere toplam 175 DM'li hasta alındı. Hastaların anamnezleri alınarak, cilt ve sistemik bulguları kaydedildi ve fotoğraflandı. Gerekli durumlarda cilt biyopsisi alınarak histopatolojik inceleme yapıldı, fungal enfeksiyon düşünülen lezyonlardan kazıntı alınarak nativ preparat inceleme yapıldı, bakteriyel enfeksiyon düşünülen lezyonlardan bakteriyel kültür ve antibiyogram incelemesi yapıldı. Bu çalışmaya 18-89 yaşları arasında 110 (%62.9) kadın ve 65 (%37.1) erkek olmak üzere toplam 175 DM'li erişkin hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 56.88±14.8 yıl idi. Hastalık süresi 1-36 yıl arasında değişmekteydi. Hastaların 151'inde (%86.28) en az bir deri bulgusu mevcuttu. Diyabetik hastalarda gözlenen en önemli deri bulgusu enfeksiyon hastalıkları (%43.4) olup; 57 (%32.6) dermatofit, 10 (%5.7) bakteriyel enfeksiyon, 7 (%4) kandidiyazis ve 2 (%1.1) herpes labiyalis enfeksiyonu şeklinde sıralanmaktaydı. İkinci sıklıkta gözlenen bulgu kserozis (%40) ve hastalar tarafından en sık bildirilen semptom kaşıntı (%20) idi. En sık gözlenen sistemik komplikasyon ise hipertansiyondu (%61.7). Diyabete bağlı sistemik komplikasyon gelişen hastaların ortalama hastalık süresi 11.64±7.33 yıl olup, sistemik komplikasyon gelişmemiş olan hastaların hastalık süresi 9.06±8.11 yıl idi. Komplikasyon varlığı ile hastalık süresi arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.04). Sistemik komplikasyon mevcut olan hastaların ortalama yaşı 59.79±12.62 yıl olup, komplikasyon gelişmemiş olan hastaların ortalama yaşı 51.44±17.07 yıl idi. Sistemik komplikasyon varlığı ile ortalama yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p=0.01). Sonuç olarak DM'li hastalarda gözlenen en sık deri bulgusunun enfeksiyon ve en sık sistemik komplikasyonun ise hipertansiyon olduğunu saptadık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]