[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-088
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tüketicilerin Beslenme Destek Ürünü Kullanim Bilincinin Değerlendirilmesi
Gözde Nihan ÜNSAL1, Günay ÖZDEMİR2, Gülgün ERSOY3
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bursa, TÜRKİYE
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ankara, TÜRKİYE
3Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Beslenme destek ürünü, beslenme, tüketici

Bu çalışmada, beslenme destek ürünü kullanan tüketici profilinin özellikleri, beslenme destek ürünü kullanım durumları ve bilinç düzeyleri saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmaya, beslenme destek ürünü satışı yapan özel bir firmanın Ankara'da bulunan şubelerinden alışveriş yapan yetişkin 137 birey (49 erkek, 88 kadın) katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması erkekler için, 36.9±11.4 yıl, kadınlar için 43.0±13.8 yıldır. Katılımcılara Ocak-Mart 2008 tarihleri arasında yüz yüze görüşme tekniği ile anket doldurulmuş boy uzunluğu ve vücut ağırlıkları ölçülerek, beden kütle indeksi (BMI) (kg/m2) hesaplanmıştır. Elde edilen verilerin ortalama ve standart sapma değerleri alınarak, bazı verilerde kikare testi, kruskal- wallis varyans analiz yöntemleri ve Cramer's V katsayısı kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda; bireylerin birden fazla destek ürünü kullandıkları saptanmıştır. Multi-vitamin tableti, antioksidan, bitkisel ürün, diyet ürünü ve mineral kullanımı açısından cinsiyetler arasında farklılık görülmezken (p>0.05), spor ürünleri ve vitamin kullanımı açısından anlamlı bir farklılık (p<0.05) olduğu saptanmıştır. Vitamin kullanımının kadın bireylerde, spor ürünleri kullanımının ise erkek bireylerde daha fazla oranda kullanıldığı belirlenmiştir. Beslenme destek ürünü kullanım amaçları sorulduğunda, erkeklerde ilk üç sırayı zindelik, performansı artırmak ve bağışıklığı artırmak kadınlarda ise, bağışıklığı artırmak, zindelik ve yaşlanmayı geciktirmek almıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]