[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-092
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Lomber Disk Hernili Hastalarda Risk Faktörlerinin İncelenmesi
Yelda Candan DÖNMEZ1, Eda DOLGUN1, Müjgan KABATAŞ1, Türkan ÖZBAYIR2
1Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü İzmir, TÜRKİYE
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı İzmir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Lomber disk hernisi, hasta, risk faktörü

Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma; lomber disk hernili hastalarda risk faktörlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma bir devlet hastanesi beyin cerrahisi kliniğinde ve beyin cerrahisi polikliniğinde 01 Şubat -31 Mayıs 2008 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışmanın verileri lomber disk hernisi tanısı alan ve çalışmaya katılmayı kabul eden hastalardan (n=75) araştırmacılar tarafından literatüre dayanarak hazırlanan soru formu ile yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Soru formu sosyodemografik ve tanıtıcı bilgileri ve lomber disk hernisi risk faktörlerini incelemeye yönelik toplam 34 sorudan oluşmuştur. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdeler kullanılmıştır. Yaş ortalaması 49.39±15.05 olan hastaların % 68.0'ı kadın, % 49.3'ü ilkokul mezunu, % 52.0'ı ev hanımı ve % 22.7'si çiftçidir. Hastaların % 33.3'ü kilolu, % 22.7'si şişman olduğu, % 49.3'ü mesleklerinin uzun süreli ayakta kalmayı gerektirdiği, % 48.0'ı travma geçirdiği ve travma geçirenlerin % 50.0'ı ağır eşya kaldırdığı saptanmıştır. Bulgulara göre araştırmaya katılan lomber disk hernili hastalarda risk faktörleri; fazla kilo, uzun süreli oturmayı gerektiren meslek, geçirilen travma, ağır eşya kaldırma olarak saptanmıştır. Bu sonuçlara göre önlenebilir risk faktörleri konusunda kişilere eğitim verilerek bilinçlenmenin arttırılması önerilmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]