[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-009
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sıçan Testis Dokusunda Kadmiyum Klorür'ün Oluşturduğu Yapısal Değişiklikler ve Bu Değişiklikler Üzerine Metallothionein'nin Etkileri: Elektron Mikroskobik Çalışma
Neriman ÇOLAKOĞLU1, Aysel KÜKNER2, Enver OZAN1, Haki KARA3, Leyla KOYUTÜRK1, Tuncay KULOĞLU1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
22 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Bolu, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Elazığ Sağlık Yüksekokulu, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kadmiyum, testis, metallothionein, mikroskop

Amaç: Bu çalışmada, testiküler dokuda kadmiyum klorürün sebep olduğu yapısal değişiklikler ve bu değişiklikler üzerine koruyucu amaçla uygulanan metallothioneinin etkilerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç Yöntem: 36 adet erişkin Wistar rat 3 gruba ayrıldı. Birinci gruba (n:16) 3.5 mg/kg/gün kadmiyum klorür subkutan yolla enjekte edildi. İkinci grup ratlara (n:16) ise 3.5 mg/kg/gün kadmiyum klorür subkutan yolla ve metallothionein (30 µmol/kg/gün) intraperitoneal yolla birlikte enjekte edildi. Üçüncü grup ratlar (n: 4) kontrol olarak kullanıldı. Deneysel çalışmanın 1., 3., 5. ve 7. günlerinde eter anestezisi altında testiküler doku örnekleri 2.5% ‘luk glutaraldehit solusyonuna alınarak tespit edildi. Elektron mikroskobik incelemeler için bloklar hazırlandı.

Bulgular: Elektron mikroskobik incelemelerde, kadmiyum klorür enjeksiyonunun özellikle 3. gününden sonra şiddetli doku hasarı gözlendi. Bu hasar deneyin ilerleyen günlerinde giderek artmaktaydı. Kadmiyum klorür toksikasyonu sonucunda testis dokusunda interstisyel alanda kollagen artışı, Leydig hücrelerinde mitokondri artışı, spermatogenik hücrelerde lipid birikimi ve apoptozis tespit edildi. Benzer yapısal değişiklikler kadmiyumla birlikte koruyucu amaçla metallothionenin enjekte edilen grupta da gözlendi.

Sonuç: Çalışmanın sonucunda kadmiyumun, testis dokusunda oldukça ciddi yapısal bozukluklar meydana getirdiği saptandı. Uzun süre kadmiyum maruziyetinin infertiliteye sebep olan ciddi hasarlar oluşturabileceği söylenebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]