[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 033-038
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Erkeklerde Kemik Mineral Dansite Belirteçleri
Kıymet İkbal KARADAVUT1, Yeşim Gökçe KUTSAL2, Aytül ÇAKCI3, Baki HEKİMOĞLU4, Aynur BAŞARAN5
1Doktor Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
2Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
5Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Zonguldak, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Male, osteoporosis, risk factors

Amaç: Erkeklerin yaşlanmakla kemik yoğunluklarının azaldığı ve osteoporoz açısından risk altında oldukları iyi bilinmektedir. Erkeklerde osteoporoz için risk faktörleri halen tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı orta yaşlı Türk erkeklerinde kemik mineral yoğunluğu (KMY) belirleyicilerinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel bir çalışma yapılmıştır. Yüz doksan üç, 35-65 yaş arasında erkek değerlendirilmiştir. Kemik yoğunlukları dual-enerji X-ray absorpsiyometri (DEXA) kullanılarak ölçüldü. Hastalar, yaş, boy, kilo, eğitim durumu, osteoporoza neden olabilecek malignansi, nörolojik, romatolojik hastalıklar gibi komorbidite ve kemik metabolizmasını etkileyen ilaçlar (antikonvülzanlar, diüretikler, tiroid hormonu, kortikosteroidler, heparin, varfarin, metotreksat ve siklosporin), sigara öyküsü, fiziksel aktivite ve kalsiyum alımını içeren bir anket kullanılarak görüşülmüştür.

Bulgular: Lomber KMY değerlerine göre, % 33.7'si osteoporotikti. Kalça KMY değerlerine göre, sadece % 13'ü osteoporotik sınırlar içinde idi. Regresyon analizinde kalsiyum ve alkol tüketimi, sigara öyküsü, testosteron ve kolesterol düzeyleri kalça ve lomber kemik mineral yoğunluğunun anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Kemik kaybı ve kalsiyum, alkol tüketimi, testosteron ve kolesterol düzeyleri arasında negatif korelasyon bulundu. Sigara öyküsü ve osteoporoz arasında positif bir korelasyon saptandı.

Sonuç: Sigara, Türk erkeklerinde kemik kaybının önemli nedenlerinden biridir. Biz tüm bu parametrelerin osteoporotik hastalarının tanı değerlendirmesi sırasında dikkate alınması gerektiğini önermekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]