[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 063-066
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bilateral Abduktor Vokal Kord Paralizilerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Erol KELEŞ, Turgut KARLIDAĞ, Özgür IŞIK, Hayrettin Cengiz ALPAY, İrfan KAYGUSUZ, Şinasi YALÇIN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bilateral abduktor vokal kord paralizisi, Thornell operasyonu, Kleinsasser operasyonu, Aritenoidektomi

Amaç: Bu çalışma ile bilateral abduktor vokal kord paralizisi nedeni ile opere edilen hastaların şikayetleri, etiyolojik nedenleri, postoperatif fonksiyonel sonuçları, operasyon sonrası dekanülasyon süresi ve cerrahi tekniğin etkinliği değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2002-2008 yılları arasında bilateral abduktor vokal kord paralizisi olan 10'u kadın, 1'i erkek toplam 11 hasta çalışmaya alındı. Hastaların dördüne Thornell'in tarif ettiği submüköz, yedi hastaya ise Kleinsasser tarafından popüler hale getirilen modifiye teknik (aynı taraf kordun arka 2/3'ününde çıkarıldığı) ile total aritenoidektomi uygulandı. Etiyolojik nedenler, postoperatif fonksiyonel sonuçlar, operasyon sonrası dekanülasyon süresi, cerrahi tekniğin etkinliği ve ses kalitesindeki subjektif değişimler değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 49±16.2 idi. Kord paralizilerinin tamamı tiroidektomiye bağlı gelişmişti. Hastaların ortak şikayetleri nefes almada zorluk ve ses kısıklığıydı. Dört hastaya başka merkezde trakeotomi açılmıştı. Hastaların tümünde yeterli düzeyde respiratuar fonksiyon sağlandı. Postoperatif hiçbir hastada aspirasyon ve sineşi gibi sorunlarla karşılaşılmadı. Operasyondan iki ay sonra yapılan subjektif ses değerlendirmesi hastaların 5'inde (%45.4) iyi, 4'ünde (%36.3) orta ve 2'sinde (%18.1) ise kötü olarak değerlendirildi. Trakeotomi açılmış olan hastalar ortalama 8.7±1.2 günde dekanüle edildi.

Sonuç: Vaka sayımız az olmasına rağmen Thornell ve Kleinsasser operasyonu ile elde ettiğimiz sonuçlar yeterli respratuar açıklığın sağlandığını ve fonasyonun kabul edilebilir kalitede olduğunu göstermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]