[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-082
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Benign ve Malign Tiroid Nodüllerinde Ultrasonografi Bulguları
Zekiye Ruken YÜKSEKKAYA1, Fatih ÇELİKYAY2, Pelin BAĞCI3, Esra Zeynep COŞKUNOĞLU4
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Tokat, TÜRKİYE
2Tokat Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Tokat, TÜRKİYE
3Rize Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Rize, TÜRKİYE
4Rize Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Rize, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tiroid Nodülleri, US, ultrasonografi, İİAB, ince iğne aspirasyon biyopsisi

Amaç: Bu çalışmada benign ve malign tiroid nodüllerindeki ultrasonografi bulgularının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Haziran 2008-Haziran 2009 tarihleri arasında Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji bölümünde ultrasonografi eşliğinde yapılan ve sonuçları yeterli bulunan toplam 71 (14 erkek, 57 kadın; ortalama yaş: 47±12) olguya ait ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları ile tiroid ultrasonografisi bulguları karşılaştırıldı. Ultrasonografide nodül sayısı, ekojenitesi (hipoekoik, izoekoik, hiperekoik, karışık ekojenitede), şekli (lobüle, lobüle olmayan), sınır özellikleri (düzgün, belirsiz), iç yapısı (homojen, heterojen) ve nodül boyutları ile kalsifikasyon (mikro, makro, çeper), kistik alan ve halo içerip içermedikleri değerlendirildi.

Bulgular: Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsileri sonucunda; 49 (%69) olgu benign, 2 (%2.8) olgu tiroidit, 7 (%9.9) olgu malignite açısından şüpheli, 3 (%4.2) olgu malign ve 10 (%14.1) olgu folliküler neoplazi olarak değerlendirildi. Bu sonuçlar benign (benign ile tiroidit) ve malign-şüpheli (malign, malignite açısından şüpheli ve folliküler neoplazi) olarak sınıflandırıldı. İstatiksel olarak anlamlı (p<0.05) ultrasonografi bulguları malign-şüpheli grupta 11 (%55) olguda hipoekoik yapı (%55 duyarlılık, %78 özgüllük) ve 16 (%80) olguda belirsiz sınır özelliği (%80 duyarlılık, %50 özgüllük) olarak bulundu.

Sonuç: Ultrasonografi bulgularından maligniteyi desteklemede en önemlileri hipoekojenite ve belirsiz sınır özellikleri olarak bulunmuş olup ince iğne aspirasyon biyopsisinde nodül seçimi açısından yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]