[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-086
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Konjenital Hipotiroidi Hastalarının Tiroid Sintigrafisi Sonuçları
Zehra Pınar KOÇ, Tansel Ansal BALCI
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Konjenital hipotiroidi, tiroid sintigrafisi

Amaç: Tiroid sintigrafisi, konjenital hipotiroidinin kalıcı veya geçici olduğunu belirlemede altın standart yöntemdir. Bu çalışmada, bölümümüze tiroid sintigrafisi için gönderilen hastaların sonuçlarını konjenital hipotiroidi hastalarının tanısında tiroid sintigrafisinin rolünü belirlemek amacıyla retrospektif olarak değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem: Ocak-Kasım 2010 tarihleri arasında nükleer tıp bölümüne tiroid sintigrafisi için gönderilen konjenital hipotiroidi tanısına sahip 34 hasta (18 erkek, 16 kız; 1 gün-12 yaş arasında) çalışmaya dahil edildi. Tiroid sintigrafisi öncesi hastaların tiroid hormon medikasyonu 3-4 hafta kesildi. Hastalar tanı anındaki tiroid stimule edici hormon (TSH) düzeyine göre TSH düzeyi ≤30 olanlar (ılımlı hipotiroidi) Grup 1 ve >30 olanlar (ağır hipotiroidi) Grup 2 olarak sınıflandı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 34 hastadan 24'ünde (%70.5) tiroid sintigrafisi normal idi. 2 hastada kısmi, 3 hastada tam supresyon izlendi ve tiroidi heterojen yapıda olan iki hastadan birinde bu durum yakın zamanda yapılan tirotiropin releasing hormon testine bağlı heterojenite olarak yorumlandı. Bir hastada hemiagenezi, birinde ektopik tiroid dokusu anomalisi tanımlandı. Bir hastada ise sintigrafide sol lob dış konturda çentiklenme izlenirken ultrasonografi normal bulundu. Grup 1'de 11/17 hastada (%64.7), Grup 2'de ise 13/17 hastada (%76.5) tiroid sintigrafisi normal olarak izlendi. Ektopik tiroid dokusu ve hemiagenezi tanımlanan hastalar Grup 2'nin hastaları idi.

Sonuç: Konjenital hipotiroidi tanısıyla sintigrafi istenen hastalarda tiroid sintigrafisi genellikle normal olarak izlendi. Ağır hipotiroidi olarak tanımlanan grupta bile tiroid sintigrafisi normal olan hastaların daha fazla olması, özellikle iyot eksikliğinin yaygın olduğu toplumlarda kalıcı konjenital hipotiroidi hastalarını tanımlamak ve tiroid hormon tedavisini düzenlemek için tiroid sintigrafisinin mutlaka yapılması gerektiğini göstermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]