[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-014
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gastroözofageal Reflüsü Olan Gebelerde Hemşirelik Eğitiminin Uyku ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Emre YANIKKEREM1, Aynur SARUHAN2
1Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Manisa, TÜRKİYE
2Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gastro-oesophageal reflux, pregnancy, quality of life, sleep quality

Amaç: Araştırma gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) olan gebelerde hemşirelik eğitiminin uyku ve yaşam kalitesine etkisini incelemek amacıyla topluma dayalı, müdahale tipi (kontrol gruplu) ve longitudinal bir çalışma olarak planlandı.

Gereç ve Yöntem: 82 gebe kadın randomize olarak iki gruba ayrıldı. Deney grubuna GÖRH semptomlarının yönetimi hakkında eğitim ve bu konuda yazılı materyal verildi, kontrol grubundaki gebelere ise sağlık kurumlarında var olan bakım uygulandı.

Bulgular: İlk görüşmede deney grubundaki gebelerin %97.6'sında, kontrol grubunda ise %90.2'sinde GÖRH semptomlarının bulunduğu saptandı. Son görüşmede deney grubundaki gebelerin %63.4'ü, kontrol grubundaki gebelerin %97.6'sında GÖRH semptomları saptandı.

Sonuç: Araştırmanın sonuçlarında GÖRH semptomlarının yönetimi hakkında verilen eğitimin semptom sıklığı ve şiddetini azalttığı, yaşam ve uyku kalitesini arttırdığı belirlendi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]