[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-077
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dişi Sıçanlarda Yağlı Diyetin ve Işık Uyaranının Pubertal Olgunlaşma ve Serum Leptin Seviyeleri Üzerine Etkileri
Emine KAÇAR, Haluk KELEŞTİMUR
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Puberte, yağlı diyet, leptin, ışık uyaranı

Amaç: Leptin büyük oranda yağ dokusundan salgılanır ve enerji dengesi ve gıda alımının düzenlenmesinde önemli rol oynar. Leptin üreme fonksiyonları için gerekli enerjinin yeterli olduğu bilgisini beyine sağlayan böylece ergenliğin başlama zamanının belirlenmesinde önemli rol oynayan bir faktördür. Günün uzunluğu melatonin salınımını etkiler ve melatonin ile salınımı düzenlenen leptin sekresyonunda meydana gelen değişme leptinle düzenlenen fizyolojik fonksiyonları etkiler. Bu çalışmanın amacı yağdan zengin diyetle beslenen sıçanlarda gün uzunluğunda meydana gelen değişme ile serum düzeyi değişen leptinin pubertenin başlangıç zamanını nasıl etkilediğini tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem: Wistar türü dişi sıçanlar %10 ve %45 yağ içeren pellet yemlerle beslendiler. Işığa maruziyet açısından 12 saat gündüz / 12 saat gece, 18 saat gündüz / 6 saat gece olmak üzere iki gruba ayrıldılar. Dişi sıçanlar 21. günde sütten kesildiler ve yağlı diyetle beslenmeye başlandılar. Yirmialtıncı günden itibaren günlük gıda alımı, vücut ağırlığı ve vajinal açıklık kontrolü yapılmaya başlandı. Vajinal smear yapılarak ösrus dönemi tespit edilen sıçanlar dekapite edildi. Serum leptin ve östradiol düzeyleri ELISA yöntemiyle belirlendi.

Bulgular: Yağdan çok zengin (% 45) diyetle beslenen sıçanlarda pubertenin erken başladığı gözlendi. Serum leptin düzeyleri % 10 ve % 45 ile beslenen gruplarda normal diyetle beslenen gruba göre belirgin olarak yüksek tespit edildi. Uzun süre ışığa maruz kalan (18 sa. gündüz/ 6 sa.gece) grupta da serum leptin düzeylerinin yüksek olduğu gözlendi, ayrıca bu grupta her üç beslenme grubundaki sıçanlarda pubertenin geç başladığı gözlendi.

Sonuç: Işığa maruziyet süresi metabolik durumdan bağımsız olarak dişi sıçanlarda leptin salınımını ve pubertenin başlama zamanını etkiler.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]