[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-081
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Topikal Anestezi Altında İntraoperatif Ayarlanabilir Sütür ile Yapılan Horizontal Şaşılık Cerrahisi Sonuçları
Orhan AYDEMİR1, Peykan TÜRKÇÜOĞLU2, Burak TURGUT1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Özel Göznuru Göz Hastanesi, Göz Hastalıkları, Gaziantep, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Horizontal şaşılık, Ayarlanabilir sütür tekniği

Amaç: Topikal anestezi altında intraoperatif ayarlanabilir sütür ile yapılan horizontal şaşılık cerrahisi sonuçlarını değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Haziran 2005-Aralık 2006 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve horizontal şaşılığı olan 22 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 14' ünde ekzotropya 8' inde ezotropya mevcuttu. Olguların ortalama yaşı 21.08 (16-34) idi. Tüm olgulara ameliyat öncesi diplopi testi yapılarak postoperatif hedef kayma açısı belirlendi. Postoperatif takiplerde, hedef kayma açısının 10 prizm dioptri içerisinde kaymaya sahip olan ve diplopisi olmayanlar başarılı olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmadaki 22 hastanın 18'ine ayarlanabilir geriletme, 4'üne ise ayarlanabilir rezeksiyon uygulandı. Postoperatif 1. haftada 22 hastanın 20' sinde (%90.9) postoperatif 3. ve 6. aylarda ise 22 hastanın 19' unda (%86.3) cerrahi başarı sağlandı. Hiçbir olguda postoperatif diplopi görülmedi. Ameliyat esnasında ve sonrasında önemli bir komplikasyon gözlenmezken özellikle ayarlanabilir rezeksiyon esnasında hastalarda ihmal edilemeyecek derecede ağrı ve rahatsızlık saptandı.

Sonuç: Topikal anestezi altında intraoperatif ayarlanabilir horizontal şaşılık cerrahisi etkili bir yöntem olmakla beraber ayarlanabilir rezeksiyon esnasında hastalarda ciddi ağrı ve rahatsızlık olabilmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]