[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-079
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Humerus'tan Morfometrik Yöntemlerle Cinsiyet Tayini
Ayfer METİN TELLİOĞLU, Sacide KARAKAŞ
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Aydın, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet tayini, morfometri, humerus

Amaç: Humerus'tan cinsiyet tayini ile ilgili dünyada birçok populasyona ait çalışmalar yapılmış olamakla beraber, Türkiye'de humerus'lar üzerinde cinsiyet tayini açısından bir araştırmaya rastlanılmamış olduğundan bu çalışmanın yapılması planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, 104 adet (52 kadın, 52 erkek) sol tarafa ait kuru erişkin humerus'u üzerinde yapıldı. Humerus'lar üzerinde; proksimalde sekiz, gövdede üç, distal uçta 11, olmak üzere toplam 22 ölçüm yapıldı. Cinsiyet farkı, normal dağılan değişkenler için bağımsız gruplarda t testi ile, normal dağılmayan değişkenler için Mann-Whitney U testi ile değerlendirildi. Ayrıca ROC Analizi yardımıyla cinsiyetler arasında en iyi ayrımı veren metrik değerler bulundu.

Bulgular: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, ölçümlerin tamamına yakınında cinsiyetler arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulundu (p< 0.05). Fossa radialis derinliği (FRD) ve trochlea humeri genişliği(THG) ölçümleri açısından anlamlı bir fark yoktu. ROC Analizi sonuçlarına göre, Humerus Başı Transvers Çapı, Epikondiler Genişlik, Minimum Gövde Çapı ve Humerus'un Maksimum Uzunluğu ölçümlerinin cinsiyet tayininde önemli ölçümler olduğu görüldü.

Sonuç: Bu çalışma kesitsel bir çalışma olduğundan türk toplumunun tamamını temsil etmemektedir. Bu konuda ilk yapılan çalışma olması nedeniyle, humerus kullanılarak yapılacak olan cinsiyet tayini çalışmalarına kaynak olacağı kanaatindeyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]