[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-092
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Bazı Sağlık Davranışlarının Belirlenmesi
Evrim ÇELEBİ1, A.Ferdane OĞUZÖNCÜL2
1Fırat Üniversitesi, Elazığ Sağlık Yüksekokulu Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, öğretmen, sağlık davranışı

Amaç: Araştırma özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin bazı sağlık davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini Doğu Anadolu Bölgesi'nde iki il merkezinde bulunan özel eğitim kurumlarında görev yapan 252 öğretmen oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmeden evrenin tamamı araştırma kapsamına alındı ve araştırma 225 (%89.3) öğretmenle tamamlandı. Veriler öğretmenlerin sosyo-demografik ve sağlık davranışlarının sorgulandığı anket formu kullanılarak Ocak-Şubat 2012 tarihleri arasında toplandı. Verilerin analizinde sayılar, yüzdelik oranlar ve ortalamalar kullanıldı.

Bulgular: Öğretmenlerin %58.6'sı 25-36 yaş grubunda, %47.1'i kadın, %68.9'u evli, %24.4'ü özel eğitim programı mezunuydu. Öğretmenlerin %36.4'ünün sigara kullandığı, %24.0'ının değişen sıklıkta alkol aldığı, %8.9'unun düzenli egzersiz yaptığı, %60.0'ının yeterli ve dengeli beslendiği, %95.1'inin iş stresi yaşadığı, %76.0'ının düzenli sağlık kontrolü yaptırmadığı belirlendi. Sigara kullanan öğretmenlerin sigaraya başlama yaşı 19.8±3.77 idi.

Sonuç: Öğretmenlerin sağlık davranışı olarak yetersiz oldukları alanlarda sağlık eğitim programlarının düzenlenmesi, iş stresini azaltmaya yönelik kurum içi düzenlemelerin yapılması önerilebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]