[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 121-124
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Spontan İntraserebral Hematomlu 41 Olgunun Retrospektif Analizi
Serdal ALBAYRAK, İbrahim Burak ATCI, Emre DURDAĞ
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İntraserebral hematom, hipertansiyon, prognoz, mortalite

Amaç: Hasta yaşı, cinsiyeti, etyolojik faktör, glaskow koma skalası, geliş tansiyon değeri, hematomun yeri ve hacminin prognoz üzerine etkisi değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 2006-2013 yılları arasında intrakranial hematom tanısı ile kliniğimizde takip ve tedavi edilmiş 41 hasta değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların %58.5 (n:24)'i erkek, %41.5 (n:17)'i kadın ve ortalama yaşları 64.7 yıl idi. Olgularımızın %68.2'si 51-91 yaşlar arasında ve hipertansiyon hikayesi olan hastalardı.18 olguya cerrahi girişim yapılmış, cerrahi sonrası 10 olgu ex olmuştur. Cerrahi düşünülmeyen 23 olgudan 9'u yoğun bakım takiplerinde ex olmuştur. En sık hematom olguların %31.7'si ile talamik bölgede olmuştur.

Sonuç: Mortaliteyi; ventriküle açılma oranı, hematomun hacmi, hastanın yaşı ve yerleşim yeri etkilemektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]