[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 135-140
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gram Negatif Non-fermantatif Bakterilerde Metallo-Beta Laktamaz Enziminin Farklı Yöntemlerle Gösterilmesi
Yasemin BULUT, Hatice ÇAĞLAR
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Metallo-beta-laktamaz, MBL, pseudomonas aeruginosa, acinetobacter baumannii, fenotipik yöntemler

Amaç: Bu çalışmada, meropeneme (MP) dirençli klinik izolatlarda metallo-beta-laktamaz (MBL) üretiminin varlığını araştırmak ve bu enzimlerin varlığını ortaya koyabilecek fenotipik yöntemleri karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alınan bakterilerin bakterilerin in-vitro koşullarda antibiyotiklere direnç durumları Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (The Clinical and Laboratory Standards Institute; CLSI) önerileri doğrultusunda disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiş ve BD Phoenix tam otomatize identifikasyon cihazı ile doğrulanmıştır. MBL üretimi kombine disk yöntemi, çift disk sinerji testi, modifıye Hodge testi ve E test yöntemleri ile araştırılmıştır.

Bulgular: Meropeneme dirençli Acinetobacter baumannii (A. baumannii) kökenlerinde MBL üretimi kombine disk metodu ile %95, MP-EDTA çift disk sinerji testi ile % 67.5, modifiye Hodge testi ile %72.5, E test ile %97.5 olarak tespit edildi. Meropeneme dirençli Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) kökenlerinde ise MBL üretimi kombine disk metodu ile %80, MPEDTA çift disk sinerji testi ile %100, modifiye Hodge testi ile %60 ve E test ile %60 oranında bulundu.

Sonuç: Bu çalışma sonunda, MBL üreten suşların belirlenmesinde ve kontrolünde tek metodun yetersiz olduğu ve konu ile ilgili sekanslama gibi ileri araştırmaların yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]