[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 105-109
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Rotavirüs ve Adenovirüs Gastroenteriti Tanısıyla İzlenen Çocukların Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Aslıhan KARA
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gastroenterit, adenovirüs, rotavirüs, çocuk, epidemiyoloji, aşı
Özet
Amaç: Küçük çocuklarda virüslerin neden olduğu gastroenteritler evrensel bir sorundur. Bu çalışmada viral gastroenteritin iki önemli etkeni olan rotavirüsün ve adenovirüslerin çocuklarda akut gastroenteritteki (AGE) rolünü daha iyi anlamak için bu patojenleri epidemiyolojik olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Temmuz 2010-Ocak 2018 yılları arasında ishal nedeniyle gaita örnekleri gönderilen toplam 4607 olgu çalışmaya alındı. Gaitada rotavirüs veya adenovirüs antijen testi pozitif saptanan 486 hastanın verileri geriye dönük olarak tıbbi kayıtlardan değerlendirildi. Hastane kökenli (nozokomiyal) enfeksiyonu olan hastalar çalışma dışı tutuldu.

Bulgular: Rotavirüs ve adenovirüs prevalansları sırasıyla %9.3 ve %1.2 bulundu. Rotavirüs ve adenovirüs saptanan hasta sayısı sırasıyla 430 (%88.5) ve 56 (%11.5) idi. Hastaların K/E cinsiyet dağılımları rotavirüs için 201/229, adenovirüsler için 21/35 bulundu. Hastaların ortanca yaşı 14 ay (sınır: 1–153 ay) idi. Rotavirüs enfeksiyonları en sık 8-14 aylık, adenovirüs enfeksiyonları ise en sık 6-7 aylık çocuklarda saptandı. Rotavirüs enfeksiyonları en sık Ekim, Kasım, Aralık aylarında; adenovirüs enfeksiyonlarının ise Ağustos, Kasım ve Aralık aylarında görülmekteydi. Başlıca yakınmaların ishal (n: 486, %100), kusma (n: 257, %73.3), ateş (n: 125, %25.7), konvülsiyon (n: 25, %5.14) ve karın ağrısı (n: 18, %3.7) olduğu belirlendi. Rotavirüs enfeksiyonu olan hastaların %68.4’ünün, adenovirüs saptanan hastaların ise %42.9’unun dehidratasyon nedeniyle yatarak tedavi aldığı (n: 318) görüldü. Hastaların ortalama yatış süresi 5.11±3.15 gün olup, rotavirüs ile adenovirüs enfeksiyonları arasında anlamlı bir fark yoktu (P=0.570).

Sonuç: Bölgemizde adenovirüse kıyasla rotavirüse bağlı AGE olguları ile daha sık karşılaşıldığı için rotavirüs aşısı konusunda ailelerin bilgilendirilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca rotavirüs aşısının ülkemiz ulusal aşı programına eklenmesi için geniş serilerden oluşan çok merkezli prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Akut gastroenteritler (AGE), küçük çocuklarda infeksiyöz nedenlere bağlı ölümlerin önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde görülme insidansı ve ciddi hastalık oluşturma olasılığı daha yüksektir 1. Rotavirüs tüm dünyada 5 yaş altındaki çocuklarda ciddi bir AGE nedenidir. Kontamine yiyecek ve içeceklerle bulaşabildiği gibi kişiden kişiye doğrudan da bulaşabilmektedir. Kusma ve kısa süreli hafif ishalden, sıvı kaybı sonucu gelişen dehidratasyonun görüldüğü ağır tablolara kadar değişen geniş bir klinik spektruma sahiptir 2. Rotavirüs, bulaşıcılığının yüksek olması ve çevre koşullarına direnç gösterebilmesi nedeniyle hastane içi infeksiyonların da önemli bir etkenidir. Rotavirüs enfeksiyonlarına bağlı her yıl tüm dünyada yaklaşık 2 milyon çocuk hastaneye yatmakta, 450.000 çocuk ise kaybedilmektedir 3,4. Rotavirüs aşıları hastalık gelişimini önemli ölçüde azaltabilir. Dünya Sağlık Örgütü, bağışıklama programlarına rotavirüs aşısının eklenmesini tüm dünya ülkelerine önermektedir 5. Bebekler ve küçük çocuklarda gastroenteritlerin önemli diğer bir etkeni ise adenovirüslerdir. Adenovirüs enfeksiyonu ve invajinasyon arasındaki anlamlı bir ilişki olduğu daha önce tanımlanmıştır 6. Son yıllarda 76, özellikle kemik iliği transplantasyonu yapılan çocuklarda adenovirüslerin önemi giderek artmaktadır. Adenovirüs enfeksiyonları, uzamış hastane yatışlarına ve artmış mortaliteden sorumlu ciddi hastalıklara yol açabilir.

  Viral gastroenterit için etkili tedaviler geliştirilememiştir; bu nedenle bölgesel ve yerel epidemiyolojik rotavirüs ve adenovirüs enfeksiyonu hakkında bilgi enfeksiyonun kontrolü ve uygun aşılar geliştirilmesi açısından önemlidir 8.

  Çalışmada viral gastroenteritlerin iki önemli nedeni olan rotavirüs ve adenovirüslerin çocuklarda görülen AGE’lerdeki rolünü daha iyi anlamak için bu etkenlere bağlı enfeksiyonları epidemiyolojik olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Temmuz 2010-Ocak 2018 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Poliklinikleri ve Acil Servisine başvuran hastalar arasından ishal nedeniyle gaita örneği gönderilen toplam 4607 çocuk çalışmaya alındı. Gaitada rotavirüs ve adenovirüs antijen testi pozitif gelen tüm hastaların demografik ve klinik verileri tıbbi kayıtlarından değerlendirildi.

  AGE, 24 saat içinde ≥3 sulu/yumuşak kıvamda dışkılama olarak tanımlandı. Gaitadaki değişiklikler, iltihap ve kan olmadan dışkının sulu, cıvık veya mukoid olması olarak kabul edildi.

  Hastaneye kabulünden itibaren 48 saat içinde ishal belirtileri gelişen çocuklar toplum kaynaklı AGE; ≥48 saat sonra ishali başlayan çocuklar ise hastane kaynaklı AGE olarak kabul edildi. Hastane kökenli (nozokomiyal) enfeksiyonu olan hastalar çalışma dışı tutuldu.

  AGE olan çocuklardan alınmış olan gaita örnekleri bekletilmeden mikrobiyoloji laboratuvarında hızlı antijen testi ile çalışılmıştır. Çalışmada, taze dışkı örneklerinden rotavirüs ve adenovirüsün kalitatif tespitini yapan renkli kromatografik bir test olan Rotavirus-Adenovirus Combo Rapid Cassette Test (Feces) (Acro, Biotech, Germany) kitleri üretici firmanın önerileri doğrultusunda kullanılmıştır. Kullanılan ticari kit ile gastroenterit ile ilişkili, sık karşılaşılan adenovirüs serotiplerinin (Ad40-Ad41 dahil olmak üzere) hekzon antijeni ve rotavirüs antijeni tespit edilmektedir. Bu testin özgüllüğü %97.8, duyarlılığı >%99.9 olarak belirtilmiştir.

  Çalışmaya alınan hastaların demografik ve klinik özellikleri tıbbi kayıtlardan retrospektif incelendi ve oluşturulan formlara kaydedildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, enfeksiyonun kaynağı ve hangi ayda görüldüğü, hastalığın klinik seyri ve tedavi sonucu araştırıldı. Olguların verileri SPSS 22.0 programında (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0, Armonk, NY USA) oluşturulan veri tabanına girildi ve yine aynı program ile bu verilerin istatistiksel analizleri yapıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu tek örneklem Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirildi. Parametrik sonuçlar (ikili grupların normal dağılım gösteren veriler yönünden ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı) student’s t testiyle, parametrik olmayan sonuçlar ise (normal dağılım göstermeyen veriler yönünden ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı) Mann Whitney-U testiyle karşılaştırıldı. Oranların karşılaştırılması Ki-kare (x2) testi ile değerlendirildi. P değerinin <0.05 olması istatistiksel yönden anlamlı kabul edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Rotavirüs ve adenovirüs pozitif saptanan hasta sayısı sırasıyla 430 (%88.5) ve 56 (%11.5) idi. Hastaların K/E cinsiyet dağılımları rotavirüs için 201/229, adenovirüsler için 21/35 bulundu. Hastaların ortanca yaşı 14 ay (sınır: 1–153 ay) olup rotavirüs için 14 ay (sınır: 1 –148 ay), adenovirüs için 17.5 ay (sınır: 2–153 ay) idi. Hastaların 378’i (%73.7) 0-24 ay aralığında olup diğer yaş gruplarına göre yüksek bulundu (Şekil 1). Rotavirüs enfeksiyonları en sık 8-14 aylık, adenovirüs enfeksiyonları ise en sık 6-7 aylık çocuklarda saptandı. En küçük hasta 31 günlük bir bebek idi. Rotavirüs enfeksiyonları en sık Ekim, Kasım, Aralık aylarında; adenovirüs enfeksiyonlarının ise Ağustos, Kasım ve Aralık aylarında görülmekteydi (Şekil 2, 3). Başlıca yakınmaların ishal (n: 486, %100), kusma (n: 257, %73.3), ateş (n: 125, %25.7), konvülsiyon (n: 25, %5.14) ve karın ağrısı (n: 18, %3.7) olduğu belirlendi. Başvuru şikayetleri yönünden her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Hastaların öykülerinde rotavirüs aşılarının yapılmamış olduğu öğrenildi. Rotavirüs enfeksiyonu olan hastaların %68.4’ünün, adenovirüs saptanan hastaların ise %42.9’unun dehidratasyon nedeniyle yatarak tedavi aldığı görüldü. Hastaların ortalama yatış süresi 5.11±3.15 gün olup, rotavirüs ile adenovirüs enfeksiyonları arasında anlamlı bir fark yoktu (P=0.570). Yatarak tedavi alan hastaların çoğunluğu (258/318) <24 ay çocuklar idi (P<0.001). Hastaların hiçbirinde mortalite ve morbidite görülmedi, tümü şifa ile taburcu edildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Rotavirüs ve adenovirüse bağlı akut gastroenteriti olan hastaların yaş gruplarına göre dağılımı


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Rotavirüs gastroenteriti olan hastaların mevsimsel dağılımı


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Adenovirüs gastroenteriti olan hastaların mevsimsel dağılımı

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Gastroenterit tüm dünyada çocukluk çağı morbidite ve mortalitesinin başlıca nedenlerinden biridir. Gastroenteritlerden çoğunlukla virüsler sorumludur 9. Rotavirüs ve adenovirüs AGE etiyolojisinde yer alan başlıca viral patojenlerdir. Bu nedenle, 8 yıllık dönem zarfında toplumdan kazanılmış AGE olan çocuklardan mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen gaita örneklerinde rotavirüs ve adenovirüs antijeni pozitif saptananlar epidemiyolojik ve klinik özellikleri değerlendirilmek üzere çalışmaya alındı.

  Rotavirüsün en sık 8-14. aylar arasında, adenovirüsün ise 6-7. aylar arasındaki küçük çocuklarda görülmesi literatürle uyumludur 10,11-13. Literatür ile uyumlu olmak üzere 14,15, rotavirüs insidansının en yüksek olduğu dönem yaşamın ilk 2 yılıdır. Viral AGE sıklığı cinsiyet farkı göstermemektedir 16. Benzer şekilde çalışmada da her iki patojene bağlı AGE olguları istatistiksel olarak anlamlı cinsiyet farkı göstermemekteydi.

  Literatür ile uyumlu olmak üzere 17, çalışmada da rotavirüs enfeksiyonları Ekim-Aralık ayları arasında en yüksek oranda görülmekteydi; adenovirüs enkesiyonları ise Ağustos, Kasım ve Aralık aylarında zirve yapmaktaydı. Gastroenterit vakalarında birden fazla etken aynı anda saptanabilir. Virüslerle bakteriler birlikte olabilirse de daha çok virüs-virüs birlikteliği ile karşılaşılmaktadır 18. Birçok çalışma adenovirüs ve rotavirüs ko-enfeksiyon oranlarının çok düşük olduğunu bildirilmektedir 10,11,14,17,18. Benzer şekilde çalışmada da hiçbir hastada ko-enfeksiyon saptanmadı.

  Çeşitli çalışmalarda rotavirüsün çocukluk çağı AGE vakalarının %10.6-39.8’inde 19,20, adenovirüslerin ise %5-23.1’inde etken olduğu gösterilmiştir 21,22. Çalışmada ishal nedeniyle gönderilen 4607 gaita örneğinde rotavirüs ve adenovirüs prevalansları sırasıyla %9.3 ve %1.2 idi. Bu çalışmadaki prevalans değerlerinin literatüre göre çok daha düşük olması coğrafik ve sosyoekonomik farklılıklardan kaynaklanabilir.

  Viral gastroenteritlerin tanısı sıklıkla klinik olarak konulmaktadır. Etiyolojik tanı yöntemi kültür ya da antijenin saptanmasıdır. Rotavirüs lateks aglutinasyonu, enzim immunoassay ve immunokromatografi yöntemleriyle taze dışkı örneğinden bakılabilir. Rotavirüsün özellikle grup A antijenine bakan bu yöntemlerin özgüllüğü yüksektir. Bu testler yenidoğanlarda ve altta yatan intestinal hastalığı olanlarda yanlış pozitiflik verebilmektedir. Dışkı örneğinde elektron mikroskobuyla, ayrıca nükleik asit amplifikasyon teknikleriyle de rotavirüs saptanabilir 23. Mikrobiyolojik açıdan virüs antijenini tanımlayıcı hızlı ve güvenilir testlerin birincil taramalarda daha yaygın kullanımıi alınacak önlemleri ve tedaviyi yönlendirmek yönünden oldukça önemlidir. Thomas ve ark. 24’nın araştırmasında, çocuk hastanelerinde kullanılması gereken ideal rotavirüs testinin doğru tanı koyduran, hızlı ve uygulanması kolay bir yöntem olması gerektiği bildirilmiştir. Ayrıca, tek hasta için ELISA testinin çok ekonomik olmadığı, zaman kaybına yol açtığı ve bazı ELISA testlerinin lateks testlerine göre duyarlılıklarının daha az olduğu vurgulanmıştır.

  Viral gastroenteritler sadece bağırsağa sınırlı olmayıp, febril veya afebril konvülzyon, meningoensefalit ve ensefalopatiyi de içeren nörolojik bulgularla karşımıza çıkabilmektedir 24. Literatürde nöbet ile viral gastroenteritler arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmalar vardır 25-27. Çalışmada da viral gastoenterit ilişkili konvülzyon oranı %5.14 düzeyinde bulunmuştur.

  Akut viral gastroenteritlerde tedavinin temel dayanağı oral rehidrasyon ve beslenmenin erken dönemde başlanmasıdır 28. Ağır derecede dehidrate kalan çocuklar intravenöz sıvı tedavisi gerektirebilir. İntravenöz sıvılar ile tedaviye başladıktan sonra bu çocuklara oral rehidrasyon sıvıları verilebilir. Oral hidrasyon tedavisi tamamlandıktan sonra da düzenli beslenme sürdürülmelidir. Çalışmada rotavirüs enfeksiyonu olan hastaların %68.4’ünün, adenovirüs saptanan hastaların ise %42.9’unun dehidratasyona bağlı yatarak tedavi aldığı belirlendi. Hastaların ortalama hastanede yatış süresinin 5.11 ± 3.15 gün olduğu; bu bağlamda rotavirüs ile adenovirüs enfeksiyonları arasında anlamlı bir fark olmadığı görüldü.

  Rotavirüs infeksiyonu her yaş grubunda görülebilmekle birlikte, ilk 6 ay anne sütü ile beslenme bu etkene bağlı ishallerin insidansını azaltmaktadır 29. Bununla birlikte, viral gastroenteritler en sık 2 yaş altı çocuklarda görülmektedir. Adenovirüs ve rotavirüsün oluşturduğu kısmi bağışıklık ile 24 ay üzerindeki çocuklarda rekürren infeksiyonlar daha hafif veya asemptomatik seyretmektedir 30. Benzer şekilde çalışmada da yatarak tedavi alan hastaların büyük çoğunluğunu 24 ay altı çocuklar oluşturmaktaydı.

  Rotavirüse bağlı AGE olguları tüm dünyada yüksek oranda hastane yatışları ve çocuk ölümleri ile ilişkilidir; birçok ülkede tedavi için yüksek miktarlarda yıllık maliyetler bildirilmiştir 1,2,4. Güvenli ve etkili rotavirüs aşıları hastalık prevalansını önemli ölçüde azaltabilir 2. Rotavirüs aşıları henüz ülkemiz ulusal aşı programlarına eklenmemiştir; ancak bu çalışmanın sonuçları rotavirüs aşılasının ülkemiz ulusal aşı programına eklenmesi gerektiğini desteklemektedir. Bununla birlikte, ülkemizde geniş serilerden oluşan çok merkezli prospektif çalışmaların yapılması gerekmektedir. Rotavirüs dışındaki diğer viral patojenler için henüz rutin kullanıma girebilecek bir aşı geliştirilememiştir. Bu patojenler için enfeksiyon bulaşmasını önlemeye yönelik çabalar oldukça önem taşımaktadır. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için alınacak önlemler arasında gıdaların temizliği, su kaynaklarının kontrolü, el hijyeni, atık sularının uygun şekilde uzaklaştırılması sayılabilir. Temiz su ve el hijyeni çocuklardaki fekal-oral bulaşmayı en aza indirecek başlıca unsurdur.

  Ilıman ülkelerde rotavirüs epidemileri özellikle soğuk mevsimlerdeki 4-5 aylık bir dönemde (güz sonu, kış ve ilkbahar başı) görülür; kış aylarındaki pediatrik ishallerin yaklaşık %50’sinin nedeni rotavirüstür. Tropikal ülkelerde rotavirüs enfeksiyonları yılın her döneminde görülmekte, bazı ülkelerde ise kurak dönemlerde daha sık görülmektedir 31. Çalışmaların18,32,33 yapıldığı bölgenin iklim koşullarına göre enfeksiyonlarda mevsimsel değişkenlik gözlenmekle birlikte, bu çalışmada da görüldüğü üzere rotavirüs enfeksiyonları ile en fazla kış aylarında karşılaşılmaktadır.

  Enfeksiyon etkeninin saptanması klinik seyrin öngörülmesine yardımcı olabileceği gibi gereksiz antibiyotik kullanımını da önleyecektir. Bölgemizde adenovirüse kıyasla rotavirüse bağlı AGE olguları ile daha sık karşılaşıldığı için rotavirüs aşısı konusunda ailelerin bilgilendirilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca rotavirüs aşısının ülkemiz ulusal aşı programına eklenmesi için geniş serilerden oluşan çok merkezli prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Walker CLF, Rudan I, Liu L, et al. Global burden of childhood pneumonia and diarrhoea. Lancet 2013; 381: 1405-1416.

  2) Kawai K, O'Brien MA, Goveia MG, Mast TC, El Khoury AC. Burden of rotavirus gastroenteritis and distribution of rotavirus strains in Asia: A systematic review. Vaccine 2012; 30: 1244-1254.

  3) Wang H, Liddell CA, Coates MM, et al. Global, regional, and national levels of neonatal, infant, and under-5 mortality during 1990-2013: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet 2014; 384: 957-979.

  4) Liu L, Oza S, Hogan D, et al. Global, regional, and national causes of child mortality in 2000-13, with projections to inform post-2015 priorities: an updated systematic analysis. Lancet 2015; 385: 430-440.

  5) World Health Organization. Meeting of the immunization Strategic Advisory Group of Experts, April 2009--conclusions and recommendations. Wkly Epidemiol Rec 2009; 84: 220-236.

  6) Bines JE, Liem NT, Justice FA, et al; Intussusception Study Group. Risk factors for intussusception in infants in Vietnam and Australia: Adenovirus implicated, but not rotavirus. J Pediatr 2006; 149: 452-460.

  7) Walls T, Shankar AG, Shingadia D. Adenovirus: An increasingly important pathogen in paediatric bone marrow transplant patients. Lancet Infect Dis 2003; 3: 79-86.

  8) Clark B, McKendrick M. A review of viral gastroenteritis. Curr Opin Infect Dis 2004; 17: 461-469.

  9) Wilhelmi I, Roman E, Sánchez-Fauquier A. Viruses causing gastroenteritis. Clin Microbiol Infect 2003; 9: 247-262.

  10) Liu L, Qian Y, Zhang Y, et al. Epidemiological aspects of rotavirus and adenovirus in hospitalized children with diarrhea: A 5-year survey in Beijing. BMC Infect Dis 2016; 16: 508.

  11) Chen H, Hu T, Yao Y, et al. Etiological and epidemic characterization of viral diarrhea in children under the age of 5 years in Guangzhou City. Chin J Dis Control Prev 2014; 18: 336-339.

  12) Wu J, Yan Y. Analysis on detection results of rotavirus and adenovirus in children with diarrhea. Chin J Microecology 2014; 26: 1069-1071.

  13) Li J, Zhou S, Liu Y, et al. Etiological study on viral diarrhea among infants and young children in surveillance Hospitals of Hunan Province from 2009 to 2010. Pract Prev Med 2012; 19: 337-341.

  14) Jin Y, Cheng WX, Yang XM, et al. Viral agents associated with acute gastroenteritis in children hospitalized with diarrhea in Lanzhou, China. J Clin Virol 2009; 44: 238-241.

  15) Duan ZJ, Liu N, Yang SH, et al. Hospital-based surveillance of rotavirus diarrhea in the people’s Republic of China, August 2003-July 2007. J Infect Dis 2009; 200 (Suppl 1): 167-173.

  16) Yousefi Rad A, Gözalan A. Detection of rotavirus and enteric adenovirus antigens in outpatients with gastroenteritis. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30: 174-179.

  17) An S, Zhao Z, Guo J, et al. Epidemiological study on viral diarrhea during 2009–2011 in Liaoning Province. Chin J Infect Dis 2013; 31: 166-169.

  18) Altındiş M, Beştepe G, Çeri A, Yavru S, Kalaycı R. Akut ishal yakınmalı çocuklarda rotavirüs ve enterik adenovirüs sıklığı. SDÜ Tıp Fak Derg 2008; 15: 17-20.

  19) İnci A, Urhan B. The frequency of rotavirus in children with acute gastroenteritis. J Clin Anal Med 2015; 6: 4.

  20) Kurugöl Z, Geylani S, Karaca Y, et al. Rotavirus gastroenteritis among children under five years of age in Izmir, Turkey. Turk J Pediatr 2003; 45: 290-294.

  21) Çolak M, Bozdayı G, Altay A, et al. Detection and molecular characterisation of adenovirus in children under 5 years old with diarrhoea. Turk J Med Sci 2017; 47: 1463-1471.

  22) Biscaro V, Piccinelli G, Gargiulo F, et al. Detection and molecular characterization of enteric viruses in children with acute gastroenteritis in Northern Italy. Infect Genet Evol 2018; 60: 35-41.

  23) Altindis M, Yavru S, Simsek A, et al. Rotavirus infection in children with acute diarrhea as detected by latex agglutination, ELISA and polyacrylamide gel electrophoresis. Indian Pediatr 2004; 41: 590-594.

  24) Thomas EE, Puterman ML, Kawano E, Curran M. Evaluation of seven immunoassay for detection of rotavirüs in pediatric stool samples. J Clin Microbiol 1988; 26: 1189-1193.

  25) Takanashi J. Wide range of CNS manifestations of rotavirus infection. Brain Dev 2011; 33: 9.

  26) Chen SY, Tsai CN, Lai MW, et al. Norovirus infection as a cause of diarrhea-associated benign infantile seizures. Clin Infect Dis 2009; 48: 849-855.

  27) Karampatsas K, Osborne L, Seah ML, Tong CYW, Prendergast AJ. Clinical characteristics and complications of rotavirus gastroenteritis in children in east London: A retrospective case-control study. PLoS One 2018; 13: e0194009.

  28) Guerrant RL, Van Gilder T, Steiner TS, et al. Infectious Diseases Society of America. Practice guidelines for the management of infectious diarrhea. Clin Infect Dis 2001; 32: 331-351.

  29) Begue RE, Gastanaduy AS. Acute gastroenteritis viruses. In: Armstrong D, Cohen J (Editors). Infectious Diseases. Barcelona: Mosby Harcourt Publishers, 1999; 581-584.

  30) Ramsay M, Brown D. Epidemiology of group a rotaviruses. In: Gray J, Desselberger U (Editors). Rotaviruses: Methods and Protocols. Totowa, NJ: Humana Press Inc, 2000; 217-236.

  31) Öztürk R. Reovirüs ailesi ve diğer gastroenterit virüsları. In: Topçu WA, Söyletir G, Doğanay M (Editors). İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2002; 1226-1231.

  32) Bayraktar B, Toksoy B, Bulut E. Akut gastroenteritli çocuklarda rotavirüs ve adenovirüs saptanması. Klimik Derg 2010; 23: 15-17.

  33) İnci A, Kurtoğlu MG, Baysal B. Bir eğitim araştırma hastanesinde rotavirüs gastroenteriti prevalansının araştırılması. İnfeks Derg 2009; 23: 79-82.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]