[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 235-238
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
SMİTH-LEMLİ-OPİTZ SENDROMU TİP I: OLGU SUNUMU*
Mustafa AYDIN, Erdal YILMAZ, Saadet AKARSU, Cesur ÖCAL, Muhittin TEKATLI
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Smith-Lemli-Opitz sendromu, kolesterol, çocuk
Özet
Smith-Lemli-Opitz sendromu (SLO) kolesterol metabolizmasının doğumsal bir kusuru sonucu gelişen ve otozomal resesif kalıtım özelliği gösteren bir hastalıktır. Kolesterol yetersizliği ve kolesterol prekürsörü olan 7-dehidrokolesterolün birikimi ile sonuçlanır. Klinik seyir ve prognoza göre, klasik form (tip I) ve akrodisgenital sendrom (tip II) olmak üzere iki tipi tanımlanmıştır. Etkilenen olgularda birçok doğumsal anomaliler ile birlikte büyüme ve zeka geriliği görülür. Beslenme güçlüğü, kusma ve morarma yakınmaları ile getirilen ve SLO tip I tanısı konulan 32 günlük erkek hastanın sunumu yapıldı. Kuşkulu genitalya ile müracaat eden olgularda serum kolesterol düzeyleri ölçülerek SLO tanısı ekarte edilmelidir.

* Bu makale 4-7 Nisan 2005 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan 27. Pediatri Günleri Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Smith-Lemli-Opitz sendromu (SLO) genital ve ekstremite anomalileri ile fasiyal dismorfizim gibi ciddi malformasyonların bulunduğu otozomal resesif geçiş özelliği gösteren doğumsal bir bozukluktur 1,2. Genellikle düşük tartılı doğan bu bebeklerde tipik yüz görünümü, büyüme geriliği, orta veya ağır derecede mental retardasyon, oldukça değişken kas tonusu, simian çizgisi, 2 ve 3. ayak parmakları arasında sindaktili, polidaktili ve genitoüriner sisteme ait anomaliler sık karşılaşılan klinik bulgulardır 3, 4. Merkezi sinir sistem anomalileri, fasiyal hemanjiom, konvülziyonlar, kardiyovasküler patolojiler, timus hipoplazisi, yarık damak, adrenal büyüme, inguinal herni, derin sakral gamze, hirschsprung hastalığı ve karaciğer fonksiyon bozuklukları da bu sendromda bildirilmiş olan diğer klinik stigmatlardır 2, 3. Doğumda hipotoni belirgindir ve yaşamın ilk yılı içerisinde yüksek mortalite oranları görülür 4, 5. Sıklığı 1/20.000-1/60.000 arasında değişmektedir 1, 6. Kolesterol biyosentezinde bozukluk ile karekterize olan bu sendromda metabolik defektin 7 dehidrokolesterolü kolesterole dönüştüren enzim olan Δ-7-dehidrokolesterol-redüktaz enzim aktivitesindeki azalmaya bağlı olduğu bildirilmiştir 5-8.

  Kliniğimize beslenme güçlüğü, kusma ve morarma yakınmaları ile getirilen ve SLO tip I tanısı konulan 32 günlük erkek hasta nadir görülmesi nedeni ile sunuldu.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Otuz iki günlük erkek hasta beslenme güçlüğü, kusma ve morarma yakınmaları nedeni ile polikliniğimize getirildi. Hastanın öyküsünde 21 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden ikinci canlı doğum olarak miadında normal vajinal yol ile hastanede 2250g ağırlığında doğduğu; beslenme güçlüğü, kusma, morarma yakınmalarının doğumdan itibaren devam ettiği ve anne-baba arasında ikinci dereceden akrabalık bulunduğu öğrenildi.

  Fizik muayenede; vücut ağırlığı 2600 g (<10. persentil), boy 47 cm (<10. persentil) ve baş çevresi 34 cm (<10. persentil) idi. Genel olarak huzursuz görünümde olan hastanın vücut ısısı 36.5 0C, kalp tepe atımı 162/dakika, solunum sayısı 60/dakika idi. Hastada burun kökü basıklığı, uzun filtrum, filtrumda hemanjiom, düşük yerleşimli kulaklar, ensede fazla deri katlantısı, göbek fıtığı, ellerde simian çizgisi, sakral bölgede hemanjiom ve derin bir sakral gamze saptandı (Şekil 1a,b). Genital muayenesinde; dış genital görünümü erkek tipinde olan hastanın peno-skrotal hipospadiası ve bifid skrotumu mevcuttu. Testisler bilateral olarak skrotumda palpe edildi. Kardiyolojik muayenede kalpte II-III/VI sistolik sufl saptandı. Nörolojik muayenede kas tonusunun arttığı, kaba cisimleri ve ışığı takip etmediği, yenidoğan reflekslerinin hafif azalmış olduğu görüldü.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1a: Olgunun genel görünümü


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1b: Sakral bölgede hemanjiom ve derin bir gamze

  Laboratuar incelemelerinde tam kan sayımı ve tam idrar tetkiki normal idi. Tiroid fonksiyon testlerinden serbest T4 değeri 0.974 ng/dl (0.93-1.71 ng/dl), TSH 14.16 uIU/ml (0.27-4.2 uIU/ml) idi. Serum kolesterol düzeyi 37 mg/dl (48-129 mg/dl) ve diğer biyokimyasal tetkikler normal sınırlarda idi. Periferik kan kromozom analizi 46XY ile uyumlu bulundu. Tiroid ultrasonografisi normal olarak değerlendirildi. Batın ultrasonografisinde sol böbrek alt polde pelvikaliektazi izlendi (Şekil 2), diğer batın içi organlar normal olarak değerlendirildi. Ekokar-diyografide küçük perimembranöz ventriküler septal defekt, geniş atriyal septal defekt ve periferik pulmoner stenoz tespit edildi. Uyku elektro-ensefalografide hemisferik asenkronizasyon, sağ hemisferik keskin yavaş dalga aktivitesi şeklinde epileptiform aktivite izlendi. Kranial manyetik rezonans görüntülemede (MRG) korpus kallozum agenizisi, sol lateral ventrikülde kolposefalik görünüm, miyelinizasyonda gecikme ve lateral ventriküllerin korpusları arasında kistik dilatasyon görüldü.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Batın ultrasonografisinde sol böbrek alt polde pelvikaliektazi

  Kardiyak patolojilerine yönelik digoksin damla, furosemid ve kaptopril tablet başlandı. Hastada geçici hipotiroidi olabileceği düşünülerek sodyum-L-tiroksin tedavisi başlandı ve aralıklı hormon kontrolleri yapılmak üzere takibe alındı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Smith-Lemli-Opitz sendromu dismorfik bulgular, büyüme geriliği, mental retardasyon ve multipl anomaliler ile karekterize doğumsal bir metabolizma hastalığıdır. Klinik seyir ve prognoza göre, klasik form (tip I) ve akrodisgenital sendrom (tip II) olmak üzere iki tipi tanımlanmıştır. Polidaktili klasik tip ile SLO tip II arasındaki ayrıcı tanıda temel özelliği oluşturur. Kardiyovasküler malformasyonlar daha ciddi form olan SLO tip II’de sık görülür. Tip II SLO’da kompleks seksüel anomaliler vardır. Prognozu daha kötüdür. Sıklıkla ilk 12 ay içerisinde ölümle sonuçlanır 2, 3, 9. Erkek hastalarda genellikle ambigus genitale vardır. Bu vakaların kamptomelik displazi gibi diğer kuşkulu genitalya ile birlikte olan durumlardan ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Kız hastalarda ise normal genital organlar saptanır. Smith-Lemli-Opitz sendromu tip II, fenotipik olarak dişi psödohermafroditizimi olan 46XY olgularda hastalığın çok ciddi bir formu olarak düşünülmektedir 9. Kız hastalar genellikle normal genital yapılara sahip olduklarından dolayı erkek hastalarda tanı daha kolaydır. Bu durumun erkek hastalarda neden daha yüksek insidans ile karşılaşıldığı gerçeğini açıklayabileceği düşünülmek-tedir 4,6. Olgumuzun da ciddi ekstremite (postaksiyel polidaktili) ve belirgin dış genital anomaliler göstermemesi nedeni ile SLO tip I olabileceği düşünüldü. Smith-Lemli-Opitz sendromu tip II farklı bir bozukluk olarak düşünülmekle birlikte, SLO tip I ve tip II’de kolesterol biyosentezinde aynı defektin bulunması, klinik bazı faklılıklara rağmen, bu iki tipin aynı bozukluğun değişken sunumu olduğu fikrini desteklemektedir 2, 3.

  Beslenme güçlükleri ve kusma yaşamın erken dönemlerinde sık karşılaşılan problemlerdir. Ölü doğum ve erken neonatal ölüm sıktır. Canlı doğan olguların %20’si yaşamın ilk yılı esnasında ölmektedir. Bunların çoğunda ölümün başta gelen nedeni pnömoni olmak üzere, enfeksiyonlar ile ilişkili olduğu görülmüştür 3. Beslenme güçlüğü, kusma ve morarma olgumuzun da temel yakınmalarını oluşturmaktaydı. Otopsi çalışmaları beyin morfoge-nezisinde ciddi defektler olduğunu göstermiştir 4. Olgumuzun kraniyal MRG’sinde de beyin morfo-genez bozukluğu ile uyumlu anomaliler izlendi.

  Kolesterol; steroid, safra asidi, vitamin D metabolizması ve sinir sisteminin miyelinizasyonun-daki görevleri gibi hücre membranı ve dış mitokondriyal membrana olan katkıları nedeni ile normal gelişimde yaşamsal öneme sahiptir. Bu nedenle kolesterol eksikliği bu bozukluğun birçok değişken özelliğini açıklar. Bununla birlikte plazma kolesterol düzeyi ile hastalığın ciddiyeti arasında korelasyon olmadığı da bildirilmiştir. Etkinliği tam olarak saptanmamış olmakla birlikte tedavi için bir potansiyel oluşturur 3, 5, 8. Son yıllarda uygulanan safra asidi ve kolesterol tedavisi ile bu çocukların büyüme ve nöromotor gelişmelerinde düzelme olduğu bildirilmiştir. Antenatal kolesterol tedavisi ile fetal kolesterol düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalar araştırma aşamasındadır 6, 10.

  Laboratuar testlerinde azalmış serum kolesterol düzeyleri SLO için bir gösterge olabilir. Yalancı negatif sonuçları önlemek için serum veya dokuda kolesterol ve prekürsörü olan 7-dehidrokolesterol birlikte ölçülmelidir 7. Önemli bir kolesterol metaboliti olan safra asid düzeylerinin de etkilenen bireylerin plazmasında belirgin azalmış olduğu bildirilmiştir 11. Bilinen metabolik etiyolojisi ışığında, SLO’dan şüphelenilen bütün vakalarda tanının biyokimyasal olarak doğrulanması gerekmektedir.

  Sonuç olarak, multipl anomaliler ile karekterize doğumsal bir metabolizma hastalığı olan SLO kolestrol biyosentez kusuru sonucu gelişmektedir. Özellikle inkomplet labioskrotal füzyon (bifid skrotum, hipospadias) gibi kuşkulu genitalya ile müracaat eden olgularda serum kolesterol düzeyleri ölçülerek SLO tanısı ekarte edilmelidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Smith DW, Lemli L, Opitz JM. A newly recognized syndrome of multiple congenital anomalies. J Pediatr 1964; 64: 210-217.

  2) Lin AE, Ardinger HH, Ardinger RH Jr, Cunniff C, Kelley RI. Cardiovascular malformations in Smith-Lemli-Opitz syndrome. Am J Med Genet 1997; 68: 270-278.

  3) Jones KL. Smith’s Recognizable Patterns of Human Malformation. 5th ed., Philadelphia: WB Saunders Company, 1997: 112-113.

  4) Trasimeni G, Di Biasi C, Iannilli M, et al. MRI in Smith-Lemli-Opitz syndrome type I. Child’s Nerv Syst 1997; 13 : 47-49.

  5) Cormier-Daire V, Wolf C, Munnich A, et al. Abnormal cholesterol biosynthesis in the Smith-Lemli-Opitz and the lethal acrodysgenital syndromes. Eur J Pediatr 1996; 155: 656-659.

  6) Taşkın E, Kılıç M, Aygün AD, Tekatlı M. Smith-Lemli-Opitz sendromlu bir olgu sunumu. MN Klinik Bilimler & Doktor 2003; 9/3: 332-335.

  7) Penzien JM, Hoffmann GF. MRI in Smith-Lemli-Opitz syndrome type 1. Child’s Nerv Syst 1997; 13: 505-506.

  8) Tint GS, Salen G, Batta AK, et al. Correlation of severity and outcome with plasma sterol levels in variants of the Smith-Lemli-Opitz syndrome. J Pediatr 1995; 127: 82-87.

  9) Le Merrer M, Briard ML, Girard S, et al. Lethal acrodysgenital dwarfism: a severe lethal condition resembling Smith Lemli Opitz syndrome. J Med Genet 1988; 25: 88-95.

  10) Irons MB, Nores J, Stewart TL, et al. Antenatal therapy of Smith-Lemli-Opitz syndrome. Fetal Diagn Ther 1999; 14: 133-137.

  11) Irons M, Elias ER, Tint GS, et al. Abnormal cholesterol metabolism in the Smith-Lemli-Opitz syndrome: report of clinical and biochemical findings in four patients and treatment in one patient. Am J Med Genet 1994; 50: 347-352.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]