[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-024
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Dermatoloji Kliniğinde Tedavi Gören Hastalar İçin İstenen Psikiyatri Konsültasyonları
İbrahim KÖKÇAM, Nursel DİLEK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Deri hastalıkları, psikiyatrik bozukluklar, konsültasyon
Özet
Birçok deri hastalığının başlamasında veya alevlenmesinde psikiyatrik problemlerin rolü olduğu gibi, kronik dermatozlar da psikiyatrik sorunlara zemin hazırlar. Bu çalışmada, kliniğimizde yatan hastalardaki deri hastalıkları ile psikiyatrik problemler arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlandı. Dermatoloji kliniğinde yatan 892 hastadan konsültasyon istenen 591'inin dosyaları retrospektif olarak incelendi. Bunlardan psikiyatri konsültasyonu istenen 156 hastadaki psikiyatrik tanılar ile dermatolojik tanılar kaydedilerek değerlendirildi. En çok konsültasyon (%16,2 ) psikiyatri kliniğinden istenmiş ve hastaların %91,7'sinde psikiyatrik patoloji saptanmıştır. En sık konulan tanılar depresyon (%48,1) ve yaygın anksiyete bozukluğu (%31,4) idi. Ürtiker grubu dermatozlu hastaların % 50'sinde depresyon, %37'sinde yaygın anksiyete bozukluğu, inflamatuar dermatozlu olguların %40'ında depresyon, %29,5'inde yaygın anksiyete bozukluğu tanıları konulduğu belirlendi. Sonuç olarak; dermatoloji kliniğinde yatan hastalarda psişik sorunları olduğu düşünülenlerde, psikiyatrik bozukluk görülme oranı (%91,7) oldukça yüksekti. Psikokutanöz hastalıkların tanı ve tedavisinde psikiyatri kliniği ile işbirliği yapılması hem tedavinin başarısını, hem de hastanın yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecektir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Vücudumuzun en büyük organı olan deri, örtücü bir tabaka olmasının yanı sıra, duygu ve kaygıların dışavurum yeridir. Çok sayıda deri hastalığının başlamasında ve alevlenmesinde psikiyatrik problemler, değişik şekilde rol oynadığı gibi, bazı deri hastalıkları da psikiyatrik problemlere zemin hazırlar. Son yıllarda dermatoloji pratiğinde yaşam kalitesi ve psikiyatrik sorunlar ile ilgili yapılan çalışmalar sayıca artmıştır. Bu çalışmalar, deri hastalığı olan kişilerde psikiyatrik problemlerin prevalansının, normal populasyona göre daha yüksek oranlarda olduğunu göstermektedir1-6.

  Ülkemizde dermatoloji kliniklerinde yatan hastalardaki psikiyatrik problemler ile ilgili az sayıda çalışma vardır7-9. Bu çalışmada, kliniğimizde yatarak tedavi gören hastalardan psikiyatri konsültasyonu istenenlerin, dermatolojik tanıları ile psikiyatrik tanılarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi amaçlandı.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Ocak 2005 Kasım 2007 tarihleri arasında dermatoloji kliniğinde yatarak tetkik ve tedavi edilen 892 hastadan konsültasyon istenen 591 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Konsültasyon istenen klinikler ve konsültasyon sayıları ile psikiyatri konsültasyonu istenen hastaların; demografik bilgileri, dermatolojik tanıları, konsültasyon istenme nedenleri, psikiyatrik tanıları ve tedavi önerilip - önerilmediği kaydedildi. Psikiyatrik tanılar ile dermatolojik tanılar arasındaki ilişki değerlendirildi. Verilerin değerlen-dirilmesinde SPSS 13.0 istatistik programı kullanıldı.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Kliniğimizde Ocak 2005 Kasım 2007 tarihleri arasında 892 hasta yatarak tedavi görmüş, bunlardan 591’inden (%60,2) konsültasyon istenilmiş olup; bunların 224’üne (%38) bir, 367’sine (% 62) iki veya daha fazla klinikten olmak üzere toplam 1045 konsültasyon istenilmiştir. En çok konsültasyon psikiyatri kliniği 170 (%16,2), dahiliye 149 (%14,2) ve kulak burun boğaz 135 (%13,0) kliniklerinden istenmiştir. Psikiyatri kliniğince değerlendirilen 156 hasta, konsültasyon istenen hastaların %26,3’ünü oluşturuyordu. Bu hastaların 88’i (%56,4) kadın, 68’i (%43,6) erkek olup, yaş ortalaması 46,7±7,1 (yaş aralığı; 13-82) idi. Hastaların dermatolojik tanıları 7 grupta toplandı. Sıklık sırasıyla hastalık grupları; ürtiker grubu dermatozlar 62 olgu (%39,7), inflamatuar dermatozlar 61 olgu (%39,1) ve büllü hastalıklar 7 olgu (%4,5) şeklinde dağılım gösteriyordu.

  Psikiyatri konsültasyonu istenme nedenleri incelendiğinde; 70 olguda (%44,9) iç sıkıntısı-stres, 29 olguda (%18,6) uykusuzluk ve 17 olguda (%10,9) huzursuzluk nedeniyle konsültasyon istenildiği belirlendi. Psikiyatri kliniğince değerlendirilen 156 hastanın 143’ünde (%91,7) psikiyatrik patoloji saptanırken, 13’ü (%8,3) normal olarak değerlendirildi. En sık konulan psikiyatrik tanılar; 75 olguda (%48,1) depresyon, 49 olguda (%31,4) yaygın anksiyete bozukluğu ve 5 olguda (%3,2) majör depresyon şeklindeydi. Çalışmaya alınan hastaların psikiyatri konsültasyonu istem nedenleri Tablo 1’degösterilmiştir. Hastaların dermatolojik tanıları ile bu hastalara konulan psikiyatrik tanıların karşılaştırması Tablo 2’de verilmiştir. Psikiyatrik tanı konulan tüm hastalara tedavi önerildi.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Psikiyatri konsültasyonu istenme nedenleri


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Psikiyatri konsültasyonu istenen hastaların dermatolojik tanıları, psikiyatrik tanıları ve oranları

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Ülkemizde dermatoloji kliniklerinde yatan hastalardaki psikiyatrik problemleri ile ilgili az sayıda çalışma vardır. Aslan ve ark.7 bir yıllık psikiyatri konsültasyonlarını değerlendirdikleri bir çalışmada, dermatoloji konsültasyon oranını %25, Aktan ve ark.9 ise %33,4 olarak rapor etmişlerdir. Seyhan ve ark.8 yatan hastalarda 3 yıllık sürede psikiyatri konsültasyon oranını %16,4 olarak bildirmişlerdir7-10. Çalışmamızda psikiyatri konsültasyon oranı, Seyhan ve arkadaşlarının çalışmalarında bildirdiklerine yakın (%16,2) olarak bulunmuştur.

  Hughes ve ark.10 dermatoloji kliniklerinde yatan hastalarda psikiyatrik problem oranını %60, Wessely ve Lewis11 ise %75 olarak bildirmişlerdir. Ülkemizde yapılan ve dermatoloji kliniğinde yatan hasalardaki psikiyatri konsültasyonlarının değerlendirildiği iki çalışmada psikiyatrik hastalık oranları sırasıyla %93,3 ve % 84,8 olarak bildirilmiştir9,12. Çalışmamızda psikiyatrik hastalık oranı, %91,7 olarak saptanmıştır. Sonucun bu kadar yüksek olmasında, psikiyatri konsültasyonun, yalnızca psişik şikâyeti olan veya mevcut deri hastalığı ile ilişkili psikiyatrik sorunu olabileceği düşünülen hastalardan psikiyari konsültasyonu istenilmiş olmasının etkili olduğunu düşünüyoruz.

  Psikokutan dermatozlu olguların tedavisinde, ruhsal sorunların tespiti ve bunların psikiyatrik yardım gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesi önemlidir4. Çalışmamızda psikiyatri konsültasyonu isteme nedenleri incelendiğinde; ilk iki sırayı iç sıkıntısı-stres (%44,9) ve uykusuzluk-huzursuzluk (%29,5) alıyordu. Bu hastaların % 48,1’inin depresyon ve %31,4’ünün anksiyete tanısı alması, dermatologların da hastalarında açık depresyon ve anksiyeteyi çoğu zaman kolaylıkla fark edebileceğini göstermektedir.

  Çok sayıda deri hastalığının başlamasında veya alevlenmesinde psikiyatrik problemler değişik şekilde rol oynar. Bazı deri hastalıkları da psikiyatrik problemlere zemin hazırlar2,4,5. Pulimood ve ark.13 yaptıkları bir çalışmada dermatoloji kliniğinde yatan hastalarda en çok konulan psikiyatrik tanının depresyon (% 34) olduğunu bildirilmişlerdir. Wessely ve Lewis11 hastalarının %40’ında minör bir depresif bozukluk tespit etmişlerdir. Woodruff ve ark.5 dermatoloji-psikiyatri kliniğine başvuran hastaların %28’inde hafif ve orta derecede depresyon, %14’ünde şiddetli depresyon ve %25’inde anksiyete saptamışlardır. Preston14, sık görülen deri hastalıklarında %50’den daha yüksek oranda depresyon görüldüğünü bildirmiştir. Çalışmamızda yukarıdaki çalışmalara benzer şekilde en sık konulan psikiyatrik tanı depresyon (%48,1) ve yaygın anksiyete bozukluğu (%31,4) idi. Ülkemizde yapılan benzer iki çalışmada da depresyon oranları %32 ve %40,9 olarak rapor edilmiştir9,12.

  Ürtiker, sık görülen yirmi deri hastalığı arasında yer alır. Kronik ürtiker ve anjiyoödem etiyolojisinde, olguların yaklaşık %70-90’ında herhangi bir neden tespit edilememektedir. Kronik ürtikerin ortaya çıkışında, psikolojik faktörlerin olguların %11–21’inde doğrudan rolünün olduğu öne sürülmüştür. Ağır emosyonel stresin, ürtikeri alevlendirebildiği ve deprem gibi yıkıcı olayların ise hastalığı başlatabildiği vurgulanmıştır15-17. Çalışmamızda, ürtikerli olguların % 50’sinde depresyon ve %37’sinde yaygın anksiyete bozukluğu tanısı konuldu. Hashiro ve Okumura18 kronik ürtikerli hastaların yaklaşık %70’inin anksiyete, depresyon ve psikosomatik belirtilere eğilimli olduğunu bildirilmişlerdir. Lyketsos ve ark.19 idiyopatik ürtikerli hastaların %29’unda depresyon, %68’inde anksiyete belirtileri saptamışlardır.

  Atopik dermatit, psöriazis ve liken planus psikosomatik etmenlerden en çok etkilenen psikokutan dermatozlar olarak kabul edilir. Bu grup dermatozlarda, psikolojik etmenler ve stres dermatolojik belirtileri alevlendirmekte, hastalığın psikososyal etkisi de stresin artmasına yol açmaktadır4-6,15,17. Sharma ve ark.20 psöriazisli olguların %53,3’ünde psikiyatrik patoloji saptamışlar; bunların %23,3’ünde depresyon, % 3,3’ünde anksiyete bozukluğu, %56,6’sında uyku bozukluğu bildirmişlerdir. Akay ve ark.21 çalışmalarında psöriazisli hastalarda depresyon oranını %58, liken planuslu olgularda %53 olarak rapor etmişlerdir. Çalışmamızda da depresyon oranları literatür bilgilerine paralel şekilde psöriazisli olgularda %61,5, liken planuslu olgularda%58,3 ve ekzemalı olgularda %50 olarak bulunmuştur.

  Prurigo, şiddetli kaşıntı sonucu gelişen papüler veya nodüler reaksiyon şekli olarak tanımlanır. Prurigo ve jeneralize pruritus, stres sonucu gelişebileceği gibi, çeşitli iç hastalıklarına eşlik edebilir4,17. Çalışmamızda prurigo ve jeneralize prurituslu hastaların % 33,3’ünde depresyon ve yaygın anksiyete bozukluğu tespit edildi

  Depresyon, şiddetli üzüntü ve entelektüel sürmenaj, alopesia areatanın oluşumuna zemin hazırladığı gibi, oluşturduğu görünüm bozukluğunun da depresyona sebep olabileceği bildirilmektedir. Alopesi areatalı 32 hastada yapılan bir çalışmada, hastaların %66’sında yaygın anksiyete bozukluğu, uyum bozukluğu ve depresif bozukluk olduğu bildirilmiştir3,4,6,15,22. Çalışmamızda total alopesili üç olgudan ikisinde (%66,6) yaygın anksiyete bozukluğu ve birinde de (%33,3) obsesif kompulsif bozukluk saptandı.

  Sonuç olarak; çalışmamızda dermatoloji kliniğinde yatan hastalarda, yüksek oranlarda çeşitli psikiyatrik hastalıklar tespit edildi. Deri hastalıklarında temel tedavi yaklaşımı dermatolojik olmakla birlikte, bu hastalıklara sıklıkla psikiyatrik bozukluklar eşlik ettiğinden psikiyatrik sorunları olan hastalarda psikiyatri kliniği ile işbirliği yapılması; hem tedavinin başarısını, hem de hastanın yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecektir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Picardi A, Pasquini P, Abeni D, et al. Psychosomatic assessment of skin diseases in clinical practice. Psychother Psychosom 2005; 74: 315-322.

  2) Zachariae R, Zachariae C, Ibsen HH, Mortensen JT, Wulf HC. Psychological symptoms and quality of life of dermatology outpatients and hospitalized dermatology patients. Acta Derm Venereol 2004; 84: 205-212.

  3) Gupta MA. Psychiatric comorbidity in dermatological disorders. Walker C, Papadopoulos L. (eds). Psychodermatology, Cambridge University Pres, 2005: 29-43.

  4) Özpoyraz N, Tamam L. Psikokutanöz hastalıklarda tedavi yaklaşımları. T Klin Dermatol 2001; 11: 46–55.

  5) Woodruff PWR, Higgins EM, du Vivier WP, Wessely S. Psychiatric illness in patients referred to a dermatology psychiatry clinic. Gen Hosp Psychiatry 1997; 19: 29-35.

  6) Aydemir EH. Psikokutan dermatozlar. Tüzün Y, Kotağyan A, Aydemir EH, Baransu O.(eds). Dermatoloji, İkinci baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri, 1994: 717-720.

  7) Aslan S, Candansayar S, Coşar B. Bir üniversite hastanesinde bir yıl süresince gerçekleştirilen psikiyatri konsultasyon hizmetlerinin degerlendirilmesi. Yeni Symposium 2003; 41: 31-38.

  8) Seyhan M, Aki T, Karincaoglu Y, Ozcan H. Psychiatric morbidity in dermatology patients:frequency and results of consultations Ind J Dermatol 2006; 51: 18-22.

  9) Aktan S, Ozmen E, Sanli B. Psychiatric disorders in patients attending a dermatology outpatient clinic. Dermatology 1998; 197: 230-234.

  10) Hughes JE. Barraclough BM, Hamblin LG, White JE. Psychiatric symptoms in dermatology patients. Br J Psychiatry 1983; 143: 51-54.

  11) Wessely SC, Lewis GH. The classification of pyschiatric morbidity in attenders at a dermatology clinic. Br J Psychiatry 1989; 155: 686-691.

  12) Ermertcan AT, Şahin MT, Kapulu N, Deveci A, Öztürkcan S. Dermatoloji kliniğinde yatarak tedavi gören hastalardan psikiyatrik konsültasyon gerektirenlerde saptanan ruhsal sorunlar. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 5: 23-26.

  13) Pulimood S, Rajagopalan B, Rajagopalan M, Jacob M, John JK. Psychiatric co-morbidity among dermatology inpatients. Natl Med J India 1996; 9: 208-210.

  14) Preston K. Depression and skin diseases. Med J 1969; 1: 326–329.

  15) Mercan S, Altunay İK. Psikiyatri ve dermatolojinin ortak çalışma alanı: Psikodermatoloji, Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17: 305-313.

  16) Koblenzer CS. Psychosomatic concepts in dermatology. A dermatologist-psychoanalyst\'s viewpoint. Arch Dermatol 1983; 119: 501-512.

  17) Gupta MA, Gupta AK, Schork NJ, et al. Depression modulates pruritus perception: a study of pruritus in psoriasis, atopic dermatitis, and chronic idiopatic urticaria. Psychosom Med 1994; 56: 36-40.

  18) Hashiro M, Okumura M. Anxiety, depression, psychosomatic symptoms and autonomic nervous function in patients with chronic urticaria. J Dermatol Sci 1994; 8: 129-135.

  19) Lyketsos GC, Stratigos J, Tawil G, Psaras M, Lyketsos CG. Hostile personality characteristics, dysthymic states and neurotic symptoms in urticaria, psoriasis and alopecia. Psychother Psychosom 1985; 44: 122-131.

  20) Sharma N, Koranne RV, Singh RK. Psychiatric morbidity in psoriasis and vitiligo: a comparative study. J Dermatol 2001; 28: 419-423.

  21) Akay A, Pekcanlar A, Bozdag KE, Altıntaş L, Karaman A. Assesment of depression in subject with psoriasis vulgaris and lichen planus. J Eur Acad Dermatol Venereol 2002; 16: 347-352.

  22) Ruiz-Doblado S, Carrizosa A, Garcia-Hernandez MJ. Alopecia areata: psychiatric comorbidity and adjustment to illness. Int J Dermatol 2003; 42: 434-437.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]