[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-043
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Dondurma İşlemi Öncesi Sperm Hazırlanmasının Çözme Sonrası Akım Sitometrisi Parametreleri Üzerine Etkileri
Niyazi TUĞ1, Çetin ÇAM1, Gülçin GAÇAR2, Oya AKÇİN3, Erdal KARAÖZ2, Cem FIÇICIOĞLU3, Ateş KARATEKE1
1Zeynep Kamil Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, TÜRKİYE
2Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kocaeli, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sperm, akım sitometrisi, sperm dondurma
Özet
Dondurma-çözme işlemi öncesi gradient yöntemiyle sperm hazırlanmasının işlem sonrası akım sitometrisi parametrelerine etkilerinin incelenmesi. 12 sağlıklı denekten alınan ejekülatlar dansite gradient yöntemiyle yıkanmış ve ham olmak üzere iki kısım halinde usulüne uygun olarak donduruldu. Çözülme sonrası örnekler akım sitometrisiyle değerlendirildi. Veriler paired t test ile değerlendirildi. Akım sitometrisi sonuçlarına göre dondurulmadan önce yıkanmış ve yıkanmamış örneklerin ölü hücre oranları arasında önemli fark saptanmadı (n=12, t=-2.012, p=0.072). Dondurulmadan önce yıkanmış örneklerde diğer gruba kıyasla canlı hücre oranı daha yüksek (t=3.744, p=0.004), apoptotik hücre oranı ise daha düşük (t=-3.860, p=0.003) olarak izlendi. Sağlıklı örneklerde dondurma öncesi gradient yöntemiyle sperm hazırlanmasının çözme sonrası sperm parametrelerini olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Bu yöntemin özellikle sperm konsantrasyonu düşük infertil hastalarda hem oksidatif stresi arttıran etkenlerden temizlenmesi hem de konsantrasyonun arttırılması sayesinde daha etkili olacaktır. Sağlıklı örneklerde ise daha kolay ve ucuz bir yöntem olan yıkamasız dondurma tekniği tercih edilebilir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Yardımcı üreme teknikleri uygulamalarında genellikle taze alınmış ejekülattan yıkama suretiyle seçilmiş sperm hücreleri kullanılmaktadır. Dünya genelinde ise özellikle azospermi olgularında olmak üzere gamet donasyonu yasal olup sıklıkla dondurulmuş-çözülmüş sperm örnekleri kullanılmaktadır1. Ülkemizde donasyon yasal olmadığından sperm dondurma uygulamaları sadece kanser, ağır azospermi gibi bazı hastalık durumlarıyla sınırlıdır.

  Dondurma öncesi sperm hücrelerinin manipülasyonu veya dondurma-çözme işlemleri, hücrelerin zona pellüsida penetrasyon yeteneklerini etkilememektedir2,3. Aksine bu sayede gebelik başarısında önemli olan ileri doğru hareketli sperm hücreleri seçilerek örnekler optimize edilebilmektedir4. Sperm yıkama işleminde sıklıkla dansite-gradient, swim-up ve yıkama-santrifüj teknikleri kullanılmakta olup her hangi birinin diğerlerine üstünlüğü henüz kanıtlanamamıştır5.

  Sperm hareketlilik ve canlılık oranları yardımcı üreme teknikleri tedavisinde gebelik oranlarını etkilemektedir6,7. Dondurma işlemi sonucu sperm hücrelerinin hareketlilik ve canlılık oranları azalmaktadır8. Dondurma-çözme sonrası elde edilen sperm örneklerinin kaliteleri değişkenlik göstermektedir9.

  Bu çalışmada ham halde ve dansite-gradient yöntemleriyle dondurulmuş sperm örneklerinin çözülme sonrası canlılık ve apoptozis oranlarının akım sitometrisi yöntemiyle karşılaştırılması amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Çalışma Zeynep Kamil Hastanesi Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. Deneyler Yeditepe Üniversitesi Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre Geliştirme Merkezi laboratuarlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan 14 sağlıklı gönüllüden 2-6 günlük cinsel perhiz sonrası mastürbasyon yoluyla alınan örnekler 37ºC ısıda likefaksiyon sonrası WHO kriterlerine göre10 makler sayacında sayılmış, normal kabul edilen 12 örnek çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmaya alınan örnekler ikişer kısma ayrılmış, ilk yarıları ham olarak 1:1 sperm dondurma solüsyonu (Quinn's Advantage® Sperm Freeze, Medek Medikal, İstanbul, Türkiye) eklenerek dondurulmuştur. Örneklerin kalan yarıları önce dansite gradient santrifüj5 yöntemiyle yıkanmış, konsantre örnekler yine 1:1 oranında aynı sperm dondurma medyumu ilave edilerek dondurulmuştur. Oda ısısında çözdürülen örnekler ikişer kez 2000 rpm 20 dakika, 1:1 yıkama solüsyonu kullanılarak (Pure Sperm Wash, Nidacon) santrijüj sonrası süpernatantlar atıldıktan sonra akım sitometrisi için ayrılmıştır. Anneksi V boyaması “annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit” (BioVision, Palo Alto, CA) kullanılarak, üretici firma protokolüne uygun gerçekleştirilmiştir. Oluşan floresans FACS akım sitometri cihazıyla (Becton Dickinson, San Jose, CA) ölçülmüştür. İstatistiksel analiz SPSS 11.5 programında Paired t test kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler ortalama ± standart sapma olarak verilmiş, p=0.05 önemli fark sınırı olarak kabul edilmiştir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Deneklerin yaşları 31±5.18 yıl, ejekülat hacimleri 3.46±0.84 ml, sperm konsantrasyonları 83±35 (x106/ml) olarak hesaplandı. Hızlı, yavaş, yerinde hareketli ve hareketsiz sperm oranları sırasıyla % 23±11, 29±9, 11±3 ve 37±16 olarak ölçüldü (n=12).

  Akım sitometrisi sonuçlarına göre yıkanmadan dondurulan örneklerin canlı, apoptotik ve ölü hücre oranları sırasıyla % 40.27±10.91, 17.82±15.45 ve 41.91±19.76 olarak hesaplandı. Dondurulmadan önce gradient yöntemiyle yıkanmış örneklerin akım sitometrisi sonuçları canlı % 48.41±14.64, apoptotik % 2.31±2.75, ölü % 49.27±15.71 olarak ölçüldü.

  Ölü hücre oranları arasında dondurulmadan önce yıkanmış ve yıkanmamış örnekler arasında önemli fark saptanmadı (n=12, t=-2.012, p=0.072). Dondurulmadan önce yıkanmış örneklerde diğer gruba kıyasla canlı hücre oranı daha yüksek (t=3.744, p=0.004), apoptotik hücre oranı ise daha düşük (t=-3.860, p=0.003) olarak hesaplandı (Tablo 1).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Sperm dondurma çözme işlemi öncesi 12 sağlıklı gönüllüden alınan örneklerin dansite gradient yöntemiyle yıkanmış ve yıkanmamış kısımlarının, çözme işlemi sonrası akım sitometrisi analizi sonuçlarının karşılaştırılması (n=12, paired t test, veriler ortalama standart sapma olarak verilmiştir).

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Bu çalışmada 12 sağlıklı denekten alınan ham ve dondurulmadan önce dansite gradient yöntemiyle yıkanmış dondurulmuş-çözülmüş sperm örnekleri, akım sitometrisi yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Grupların ölü hücre oranları arasında fark bulunamamıştır (n=12, paired t test, p>0.05). Dondurulmadan önce yıkanmış örneklerde diğer gruba kıyasla canlı hücre oranı daha yüksek (t=3.744, p=0.004), apoptotik hücre oranı ise daha düşük (t=-3.860, p=0.003) olarak tespit edilmiştir (Tablo 1).

  Yardımcı üreme tekniklerinde, özellikle artifisyel inseminasyon işleminde infertil erkeklerde düşük oranda olan hızlı hareketli sperm oranlarının arttırılması hedeflenmektedir. Bu hastaların seminal plazmalarında normalden daha yüksek oranlarda serbest oksijen radikalleri bulunmakta olup, bu hastalara anti-oksidan tedavi verilmesinin teorik olarak oksidatif hasarı azaltacağı kabul edilmektedir11. Serbest oksijen radikalleri sperm motilite, sağ kalım ve fonksiyonlarını membran lipid, protein ve DNA yapısını bozarak etkilemektedir12-16. Normal şartlar altında invivo anti-oksidan yolaklar oksidatif hasara karşı yeterli korumayı sağlarken17 yardımcı üreme tekniklerinde kullanılan medyumlara anti-oksidan eklenmesine rağmen sperm hasarının önüne geçilememektedir. Bu çalışmada da sağlıklı deneklerden alınan dondurma-çözme işlemi sonrasında canlı hücre oranları on yıkama yapılmış ve yapılmamış örneklerde % 48.81 ve 40.27 olarak ölçülmüştür.

  Programlı hücre olumu olarak bilinen apoptozis, sperm hücrelerinde DNA hasarı tarafından artırılmaktadır18. Apoptozis infertiliteye yol açmaktadır19. İnfertil hasta populasyonunda da apoptozis kontrollere göre daha yüksek oranda izlenmektedir20. Standart spermiogram parametreleri apoptozis düzeyini tam olarak yansıtmayabilir fakat apoptozis erkek infertilitesinde muhtemelen rol oynayan bağımsız bir fenomen olarak kabul edilmektedir11. Bu çalışmada on yıkama yapılan örneklerde apoptotik hücre oranı % 2.31, yıkanmamış örneklerde % 17.82 olarak ölçülmüştür. Bu sonuca ilk grupta yıkama işlemiyle sağlıklı hücrelerin seçilmiş olması yol açmış olabilir.

  Erkek infertilitesinde immatür germ hücreleri, bakteriyel kontaminasyon ve enfeksiyon gibi sebepler seminal plazmada oksidatif stresi arttırmaktadır11. Yıkama işlemi sonrasında bu etkenler uzaklaştırılmakta ve seçilmiş hücreler konsantre edilebilmektedir fakat santrifuj işleminin yarattığı hasar önlenememektedir. Sperm dondurma-çözme işlemleri de membran ve DNA hasarını arttırmaktadır. Dondurma işlemi esnasında seminal plazmanın kriyoprotektan etkisi sperm dondurma medyumlarinda albumin ve antioksidan katkılarıyla kısmen sağlanmaktadır11. Bu çalışmada sağlıklı örneklerde dondurma öncesi gradient yöntemiyle sperm hazırlanmasının çözme sonrası sperm parametrelerini olumlu etkilediği tespit edilmiştir. Bu yöntemin özellikle sperm konsantrasyonu düşük infertil hastalarda hem oksidatif stresi arttıran etkenlerden temizlenmesi hem de konsantrasyonun arttırılması sayesinde daha etkili olacaktır. Sağlıklı örneklerde ise daha kolay ve ucuz bir yöntem olan yıkamasız dondurma tekniği tercih edilebilir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Yogev L, Kleiman S, Shabtai E, et al. Seasonal variations in pre- and post-thaw donor sperm quality. Hum Reprod 2004; 19: 880-885.

  2) Gamzu R, Yogev L, Yavetz H, et al. Fresh and frozen±thawed human sperm bind in a similar pattern to the zona pellucida in the hemizona assay. Fertil Steril 1992; 58: 1254-1256.

  3) Yogev L, Gamzu R, Paz G, et al. Pre-freezing sperm preparation does not impair thawed spermatozoa binding to the zona pellucida. Hum Reprod 1999; 14: 114-117.

  4) Tomlinson ML, Kessopoulou E, Barratt CLR. The diagnostic and prognostic value of traditional semen parameters. J Androl 1999; 20: 588-593.

  5) Boomsma CM, Heineman MJ, Cohlen BJ, Farquhar C. Semen preparation techniques for intrauterine insemination. Cochrane Database Syst Rev 2007; 17: CD004507.

  6) Mahadevan MM, Tounson AO, Milne BJ, Leeton JF. Influence of semen and donor factors on the success rate of artificial insemination with frozen semen. Clin Reprod Fertil 1982; 1: 185-193.

  7) Johnston RC, Kovacs GT, Lording DH, Baker HWG. Correlation of semen variables and pregnancy rates for donor insemination: A 15-year retrospective. Fertil Steril 1994; 61: 355-359.

  8) Sharma RK, Vemulapalli S, Kohn S, Agarwal A. Effect of centrifuge speed, refrigeration medium, and sperm washing medium on cryopreserved sperm quality after thawing. Arch Androl 1997; 39: 33-38.

  9) Kolon TF, Philips KA, Buch JP. Custom cryopreservation of human semen. Fertil Steril 1992; 58: 1020-1023.

  10) Kliesch S, Cooper TG. Semen analysis: spermiogram according to WHO criteria. Urologe A. 2008; 47: 1548-1554.

  11) Sicca SC. Role of Oxidative Stress and Antioxidants in Andrology and Assisted Reproductive Technology 2004; 25: 5-17.

  12) Aitken RJ, Clarkson JS. Cellular basis of defective sperm function and its association with the genesis of reactive oxygen species by human spermatozoa. J Reprod Fertil1987; 81: 459-469.

  13) Alvarez JG, Touchstone JC, Blasco L, Storey BT. Spontaneous lipid peroxidation and production of hydrogen peroxide and superoxide in human spermatozoa. Superoxide dismutase as major enzyme protectant against oxygen toxicity. J Androl 1987; 8: 338-348.

  14) Gagnon C, Iwasaki A, de Lamirande E, Kovalski N. Reactive oxygen species and human spermatozoa. Ann N Y Acad Sci 1991; 637: 436-444.

  15) Hellstrom WJG, Bell M, Wang R, Sikka SC. Effect of sodium nitroprusside on sperm motility, viability and lipid peroxidation. Fertil Steril 1994; 61: 1117-1122.

  16) Aman RP, Shabanowitz RB, Huszar G, Broder SJ. Populations of human sperm or damage to sperm resulting from cryopreservation. Journal of Andrology 1999; 20: 649-654.

  17) Jones R, Mann T, Sherins RJ. Peroxidative breakdown of phospholipids in human spermatozoa: spermicidal effects of fatty acid peroxides and protective action of seminal plasma. Fertil Steril. 1979; 31: 531-537.

  18) Sinha-Hikim AP, Swerdloff RS. Hormonal and genetic control of germcell apoptosis in the testis. Rev Reprod 1999; 4: 38-47.

  19) Sun JG, Jurisicova A, Casper RF. Detection of deoxyribonucleic acid fragmentation in human sperm: correlation with fertilization in vitro. Biol Reprod 1997; 56: 602-607.

  20) Sakkas D, Moffatt O, Manicardi G, et al. Nature of DNA damage in ejaculated human spermatozoa and possible involvement of apoptosis. Biol Reprod 2002; 66: 1061-1067.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]