[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-054
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Elazığ İlinde Özel Bir Hastaneye Başvuran Kişilerde HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliklerinin Araştırılması
Affan DENK1, Fatih DEMİRCAN2, Mehmet ÖZDEN1, Faruk KILINÇ3
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Çağrı Tıp Merkezi, Dahiliye Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
3Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, seropozitiflik
Özet
Amaç: Bu çalışmada 1 Haziran 2011 - 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında Elazığ ilinde özel bir hastaneye başvuran kişilerde HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV seropozitifliklerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışılan serum numuneleri, otomasyon kayıtları kullanılarak HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV seropozitifliği yönünden retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Tüm testler kemilüminesan immunassay yöntemi ile çalışılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede Ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Toplam 23028 serum örneğinin 7835'inde HBsAg, 3845'inde anti-HBs, 6649'unda anti-HCV ve 4699'unda da anti-HIV testi çalışılmıştır. Buna göre; kişilerin 448'inde (%5.7) HBsAg, 1759'unda (%45.7) anti-HBs, 66'sında (%0.99) anti-HCV, 1'inde (%0.021) ise anti-HIV seropozitifliği saptanmıştır. Yaş aralıklarına göre değerlendirildiğinde; HBsAg en çok 40-49 yaş aralığında, anti-HBs ve anti-HCV en çok 60 ve üstü yaşlarda, anti-HIV sadece 20-29 yaş aralığında pozitif olarak bulunmuştur. HBsAg için seropozitifliğin en düşük bulunduğu yaş aralıkları 0-9 ve 10-19 yaş aralığı olarak saptanmıştır. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde ise; HBsAg ve anti-HCV seropozitifliği kadınlarda, anti-HBs ve anti-HIV ise erkeklerde daha yüksek oranda saptanmıştır.

Sonuç: İlimizde hepatit ve anti-HIV seropozitiflik oranları, ülkemiz genel populasyonuna göre düşük oranlarda bulunmuştur. Halka yönelik tarama, aşılama ve eğitim programlarının etkili bir şekilde uygulanması, hepatit ve AIDS gibi önemli halk sağlığı problemlerini azaltmada rasyonel bir yaklaşım olacaktır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Hepatit B virus (HBV) ve hepatit C virusunun (HCV) neden olduğu enfeksiyonlar tüm dünyada yaygın olarak görülmekte olup, kronikleşen viral enfeksiyonların başında gelmektedir1.

  HBV enfeksiyonu, hem akut hem de kronik olarak önemli bir yer tutan halk sağlığı sorunudur1,2. Bu nedenle kronik HBV enfeksiyonunun tanısının konulması, bulaşma yollarının engellenmesi ve tedavisinin erken dönemde başlanması büyük önem taşımaktadır1.

  Kronik HBV enfeksiyonu, asemptomatik taşıyıcılıktan siroza veya hepotasellüler karsinoma kadar uzanan geniş bir perspektifle karşımıza çıkabilmektedir1. Ülkemizdeki HBsAg seroprevalans çalışmaları bölgesel olarak değişmekle birlikte orta endemik bir bölgede olduğumuzu göstermektedir3.

  HCV enfeksiyonu da tüm dünyada yaygın ve önemli bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre HCV enfeksiyonunun prevalansı %3’tür ve tüm dünyada yaklaşık 210 milyon insanı etkilemektedir4. Ülkemizde sağlıklı kişiler ya da kan donörlerinden yapılan seroprevalans çalışmalarında anti-HCV pozitifliğinin %0.3-1.7 arasında değiştiği bildirilmiştir. Bu virusun en önemli bulaş yolu parenteral yoldur4,5. Alınan tüm tedbirlere rağmen gelişmiş ülkelerde bile kronik hepatitlerin %70’inden, hepatomaların %60’ından HCV sorumludur6,7.

  İnsan immun yetmezlik virus (Human Immunodeficiency Virus, HIV) enfeksiyonu ise; bir retrovirus tarafından oluşturulan, henüz ülkemizde nadir olarak görülmekle birlikte, 1981 yılında dünyada, 1985 yılında da Türkiye’de ilk vakanın bildirilmesinden sonra sayısı giderek artan ölümcül seyirli bir hastalıktır8.

  Bu çalışmada, Elazığ ilinde özel bir hastaneye başvuran kişilerde hepatit B yüzey antijeni (HBsAg), hepatit B yüzey antikoru (anti-HBs), hepatit C antikoru (anti-HCV) ve insan immün yetmezlik virusu antikoru (anti-HIV) seropozitifliklerinin yaş ve cinsiyete göre dağılımının araştırılmasını amaçlanmıştır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Materyal ve Metot
  Bu çalışmada 1 Haziran 2011 - 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında Elazığ ilinde bir özel hastaneye değişik bölümlerden, herhangi bir nedenle başvuran 0-102 yaş arası kişilerin serum numuneleri retrospektif olarak incelenmiştir. Hepatit B, hepatit C ile HIV enfeksiyonunun serolojik göstergeleri olan HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV serolojileri kemilüminesan immunassay yöntemi ile çalışılmıştır. Bunlar içerisinde düşük pozitif sonuçlanıp da tekrarında negatif bulunan testler negatif olarak alınmıştır. Anti-HIV testi, iki kez pozitif saptanan sonuçlar doğrulama testi (Western Blot) sonrası pozitif olarak kabul edilmiştir. HIV için doğrulama testi Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Laboratuarı’nda çalışılmıştır. Seropozitifliğin yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımının istatistiksel analizinde Ki-kare testi kullanılmıştır. P<0.05 olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Bulgular
  Çalışmada değerlendirilen serum numune sayısı 23028 olup, bunların 10325’i (%44.8) erkek, 12703’ü (%55.2) kadınlara aittir. Kişilerin yaş ortalaması 43,4±19 olup erkek cinsiyette yaş ortalaması 46±19.2; kadınlarda ise 41.4±18.5 olarak bulunmuştur. Serum numunelerinin 7835’inde HBsAg, 3845’inde anti-HBs, 6649’unda anti-HCV ve 4699’unda da anti-HIV testi çalışılmıştır. Buna göre; kişilerin 448’inde (%5.7) HBsAg, 1759’unda (% 45.7) anti-HBs, 66'sında (%0.99) anti-HCV, 1’inde (%0.021) ise anti-HIV seropozitifliği saptanmıştır (Tablo-1). HBsAg en çok 40-49 yaş aralığında (2:53.611; P<0.05), anti-HBs ve anti-HCV en çok 60 ve üstü yaşlarda pozitif saptandı (2: 42.41; P<0.05). Anti-HIV sadece 20-29 yaş aralığında pozitif olarak bulunmuştur. HBsAg için seropozitifliğin en düşük bulunduğu yaş aralıkları 0-9 ve 10-19 yaş aralığı olarak saptanmıştır (P<0.05). HBsAg pozitif kişilerde erkek/kadın oranı 185/263 iken, bu dağılım anti-HBs seropozitifliği için 849/910 olarak saptandı (P<0.05). Anti-HCV pozitif olanlarda 32/34 olarak bulunmuştur. Anti-HIV seropozitifliği sadece 1 erkekte saptanmıştır. HIV pozitifliği doğrulanan bu olgu ileri tetkik ve tedavi amacıyla enfeksiyon hastalıkları polikliniğine yönlendirilmiştir. Yaş ve cinsiyete göre seropozitiflik dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 1: Çalışılan testler ve seropozitiflik oranları


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 2: Serolojik göstergelerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı;

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Hepatit B ve hepatit C virusunun neden olduğu enfeksiyonlar tüm dünyada yaygın olarak görülmektedir. Bu enfeksiyonlar karaciğer sirozu ve hepatoselüler karsinoma gibi hastalıklara dönüşebildiğinden dolayı önemli bir sağlık sorunudurlar1-3. Ülkemizde de yaklaşık 3.5 milyon kişi HBV ile enfektedir3. HBV enfeksiyonunun görülme sıklığı ve taşıyıcılık oranları değişmekle birlikte, kişilerin yaş, meslek grupları ve sosyoekonomik durumlarına göre de değişiklikler göstermektedir3,9. HBV enfeksiyonu aşılama ile önlenebilen bir enfeksiyon olduğundan dolayı, virus yüzey antijeni negatif olan hastaların tespit edilerek aşılanmasının sağlanması önemlidir.

  Ülkemizin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalarda HBsAg pozitifliği %2.7-13.6 arasında bildirilmiştir9-21. Çalışmamızda ise 7835 kişide HBsAg çalışılmış ve seropozitiflik oranı %5.7 olarak bulunmuştur. Türkiye'de HBsAg yanında anti-HBs'nin de çalışıldığı bazı çalışmalarda, antikor pozitifliği %9.4-48.06 arasında bildirilmiştir9,11,12,15-18,20,21. Bu çalışmadaki oran %45.7 olarak saptanmıştır. Bu sonuçlara göre, çalışmamızda bölgemize yakın illerden olan Batman, Siirt ve Şanlıurfa’dan bildirilen oranlardan daha düşük oranda HBsAg pozitifliği bulunmuştur. Delialioğlu ve ark.9 Mersin’de yaptıkları çalışmada HBsAg için %13.6 oranında yüksek bir seropozitiflik bildirmişlerdir. Özden ve ark.21 ise, 1998-2000 yıllarını kapsayan, ilimizde yaptıkları bir çalışmada HBsAg pozitifliğini %11.7 olarak bildirmişlerdir. Aynı çalışmada anti-HBs pozitifliği %27.5 bulunmuştur. Bu çalışmada 13-14 yıl öncesi ile kıyasladığımızda HBsAg pozitifliğinin hemen hemen yarı yarıya düştüğü, anti-HBs pozitifliğinin ise yaklaşık iki kat yükseldiği görülmektedir. Batman ve Siirt’ten bildirilen çalışmalarda anti-HBS pozitifliği çalışmamızdaki orana yakın olup %48’lerdedir16,17.

  Dünya nüfusunun yaklaşık %3'ü kronik HCV taşıyıcısıdır4. HCV, bulaşma yolları açısından hepatit B virusu ile benzerlik göstermektedir. Akut hepatit C enfeksiyonlarının yaklaşık %80’i kronikleşme eğilimindedir. Bu nedenle hepatit C, halen önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Ülkemizin değişik bölgelerinde yapılan çalışmalarda anti-HCV seropozitifliği %0.17-3.9 arasında bildirilmiştir9-21. Çalışmamızda 6649 kişide anti-HCV çalışılmış ve seropozitiflik oranı %0.99 olarak bulunmuştur. Mersin, Şanlıurfa ve İstanbul’dan anti-HCV pozitifliği için %2’nin üzerinde oranlar bildirilmiştir9,11,12. Özden ve ark.21 daha önce ilimizde yaptıkları çalışmada %1.7 oranında anti-HCV pozitifliği bildirmişlerdir. Bu çalışmanın sonuçları ile karşılaştırıldığında, ilimizde 13-14 yıl öncesine göre anti-HCV pozitifliği daha düşük bulunmuştur.

  Ölümcül seyirli kronik enfeksiyonlara ve malignitelere yol açan HIV, hepatit viruslarıyla benzer yolla bulaşan diğer bir viral etkendir8. DSÖ verilerine göre (Aralık 2008 itibariyle) dünyada yaklaşık 33.4 milyon kişi HIV ile enfektedir. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre (Aralık 2009 itibariyle) toplam HIV olgu sayısı 3898’dir22. Dünyada hızla yaygınlaşan HIV enfeksiyonu olgularını saptamaya yönelik yapılan bazı çalışmalarda anti-HIV pozitifliği saptanmazken10,13,15 bazılarında %0.004-0.08 arasında anti-HIV seropozitifliği bildirilmiştir14,16,17,20. Mırsal ve ark.23, damar yolundan eroin kullanan kişilerde HIV yaygınlığını araştırdıkları çalışmalarında %4.7 oranında anti-HIV pozitifliği bildirmişlerdir. Bu çalışmada anti-HIV çalışılan 4699 kişinin serumunda 1 erkek olguda pozitiflik saptanmış olup bu oran %0.021 olarak bulunmuştur.

  Ülkemizde yapılmış bazı çalışmalardaki HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV seropozitiflik oranları Tablo 3’de sunulmuştur.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Tablo 3: Ülkemizde bazı illerdeki HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV seropozitiflik oranları

  Bu çalışmada saptanan HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV pozitiflik oranları, ülkemizin genel populasyonu için bildirilen pozitiflik oranlarına yakın bulunmuştur. Bu oranlar değerlendirildiğinde; HBsAg’de düşük düzeyde pozitiflik olmasıyla birlikte anti-HBs’de pozitiflik oranlarının istenen düzeyde olmaması nedeniyle, aşı ile kontrol altına alınabilen bu enfeksiyon hastalığı için aşılama çalışmalarının etkili bir şekilde sürdürülmesi gereklidir.

  Sonuç olarak; hepatit ve HIV enfeksiyonlarını önlemeye yönelik tarama ve eğitim programlarının belirli aralıklarla uygulanması, hepatit ve AIDS gibi önemli halk sağlığı problemlerini azaltmada rasyonel bir yaklaşım olacaktır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Walter SR, Thein HH, Amin J, et al. Trends in mortality after diagnosis of hepatitis B or C infection: 1992-2006. J Hepatol 2011; 54: 879-886.

  2) Dienstag J. Hepatitis B virus infection. N Engl J Med 2008; 359: 1486-1500.

  3) Özacar T. Hepatit B virusu. In:Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M, (Editörler). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 3. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2008: 1882-1904.

  4) Sünbül M. HCV infeksiyonunun epidemiyolojisi ve korunma. In: Tabak F, Balık İ, Tekeli E, (Editörler). Viral Hepatit 2007. 1. Baskı, İstanbul: Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 2007: 208-219.

  5) Çelik İ, Akbulut A. Kronik hepatit C infeksiyonu. In: Köksal İ, Leblebicioğlu H, (Editörler). Kronik Hepatitlerin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. İstanbul: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2007: 121-136.

  6) Balık İ, Ertem GT. Kronik hepatitler. In: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M, (Editörler). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 3. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2008: 1189-1205.

  7) Akhan S. Hepatit C virusu. In: Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M, (Editör). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 3. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2008: 1911-1929.

  8) Ünal S, Özkaya G. Edinsel (kazanılmış) immün yetmezlik sendromu. In:Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M, (Editörler). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 3. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2008: 683-723.

  9) Delialioğlu N, Öztürk C, Aslan G. Mersin ilinde HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HDV seroprevalansı. Viral Hepatit Derg 2001; 7: 416-419.

  10) Temiz H, Nergiz Ş, Özbek E, ve ark. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi kan merkezine başvuran donörlerden alınan kanların HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve sifiliz yönünden değerlendirilmesi. Viral Hepatit Derg 2004; 9: 166-169.

  11) Aslan G, Ulukanlıgil M, Seyrek A. Şanlıurfa ilinde HBsAg, anti-HBs ve anti-HCV seroprevalansı. Viral Hepatit Derg 2001; 7: 408-411.

  12) Erden S, Büyüköztürk S, Çalangu S, ve ark. Poliklinik hastalarında HBsAg, anti-HBs ve anti-HCV seroprevalansı. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2000; 30: 131-134.

  13) Tekerekoğlu MS, Aktaş E, Özerol İH, Durmaz R. Onsekiz-kırkbeş yaş grubu kadınlarda HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seropozitifliği. Viral Hepatit Derg 2004; 9: 46-49.

  14) Madendağ Y, Madendağ İÇ, Çelen Ş, Ünlü S, Danışman N. Hastanemize başvuran tüm obstetrik ve jinekolojik hastalarda hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevalansı. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2007; 17: 442-446.

  15) Altındiş M, Yılmaz S, Dikengil T. Kuzey Kıbrıs bölgesi kan donörlerinde, askerlerde ve normal populasyonda hepatit B, C ve HIV enfeksiyonu sıklığı. Viral Hepatit Derg 2001; 7: 411-415.

  16) Demirpençe Ö, Tezcan SI, Değirmen E, ve ark. Batman Devlet Hastanesine başvuran kişilerde hepatit ve HIV serolojisinin sonuçları. Viral Hepatit Derg 2012; 18: 6-10.

  17) Tunç N, Eraydın H, Çetinkaya E, Oduncu MK, Toy Ş. Siirt Devlet Hastanesi’ne başvuran hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti- HCV ve Anti-HIV seroprevalansı. Viral Hepatit Derg 2011; 17: 7-11.

  18) Kölgelier S, Demir LS, Demir NA, Özçimen S, Tabak S. Adıyaman ilindeki gebelerde HBsAg ve Anti HCV pozitifliği. Viral Hepatit Derg 2012; 18: 98-101.

  19) Asan A, Akbulut A, Saçar S, Turgut H. Tunceli Devlet Hastanesine başvuran kişilerde HBsAg ve Anti-HCV seroprevalansının değerlendirilmesi. Viral Hepatit Derg 2011; 17: 52-56.

  20) Şafak B. Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi’ne başvuran hastalarda HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seroprevalansı. Viral Hepatit Derg 2013; 19: 43-45.

  21) Özden M, Demirdağ K, Kalkan A. Hastanemizde üç yıllık HBV ve HCV markerlerin değerlendirilmesi. Viral Hepatit Derg 2003; 8: 116-118.

  22) Kaya S, Yılmaz G, Erensoy Ş, Arslan M, Köksal İ. HIV/AIDS’li 36 olgunun retrospektif analizi. Klimik Derg 2011; 24: 11-16.

  23) Mırsal H, Kalyoncu A, Pektaş Ö, ve ark. Damar yolundan eroin kullananlarda hepatit B, hepatit C ve HIV yaygınlığı. Bağımlılık Dergisi 2003; 4: 10-14.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Materyal ve Metot
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]