[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-075
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Sezaryen Sonrası Gelişen Nekrotizan Fasiitte Bilgisayarlı Tomografinin Rolü: Olgu Sunumu
Hakan ARTAŞ1, Ahmet DEMİR2, Zeynep DOĞAN2, Burçin KAVAK3, Gökhan ARTAŞ4
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Nekrotizan fasiit, bilgisayarlı tomografi
Özet
Sezaryen operasyonu en sık uygulanan jinekolojik operasyondur. Nekrotizan fasiit, cilt, subkutanöz doku ve fasiaların nekrozu ile karakterize, hızla yayılan ve yaşamı tehdit eden bir yumuşak doku enfeksiyonudur. Sezaryen sonrası nekrotizan fasiit sıklığı literatürde 1.8/1000 olarak bildirilmektedir. Bu enfeksiyon, üzerindeki ciltte minimal değişiklik yapacak şekilde 2.5 cm/saate varabilen hızla yayılabilir. Mortalite ve morbitide oranları erken tanı ve tedaviye rağmen yüksektir. Bu nedenle erken tanı ve agresif tedavi şarttır. Bilgisayarlı tomografi etkilenen alanlardaki fasial kalınlaşmaları ve gaz varlığını gösterebilen ve geniş cerrahi debridman için kılavuzluk eden hızlı bir görüntüleme metodudur. Bizler burada sezaryen operasyonu sonrası nekrotizan fasiit gelişen 44 yaşındaki kadın olguyu sunmayı amaçladık.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Nekrotizan fasiit (NF), deri, subkutan dokular ve fasiyaların hızla ilerleyen nekrozu ile karakterize, yaşamı tehdit eden bir enfeksiyondur. Hastalığın seyrini belirleyen temel faktör etken patojenin virülansı ile birlikte olgu yaşı, enfeksiyonun genişliği, ilk debridmanın zamanı, eşlik eden sistemik hastalıklar ve malnütrisyondur. Nekrotizan fasiit tanısının gecikmesinin en sık sebebi, şiddetli ağrı ve hassasiyet gibi klinik bulgular ile lezyonun ve hastanın fiziksel görünümü arasındaki uyumsuzluktur1.

  Burada sezaryen operasyonu sonrası karın duvarında nekrotizan fasiit gelişen olguda, tanı ve yayılımının belirlenmesinde, bilgisayarlı tomografinin (BT) rolü sunulmaktadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  44 yaşında, gravida 4, parite 3 olan gestasyonel diyabet ve intrauterin ölü fetus tanısı olan 33 haftalık gebe olgu, gebelik tahliyesi amacı ile hastanemize sevk edilmişti. Olgunun geçirilmiş sezaryen operasyonları öyküsünün bulunması nedeniyle, gebelik tahliyesi için olguya sezaryen operasyonu yapıldı. Postoperatif 3. günde insizyon hattı düzeyinde şiddetli ağrı, bül ve hiperemi oluşması nedeniyle ultrasonografi incelemesi yapıldı. Ultrasonografi incelemesinde insizyon düzeyinde, cilt ve cilt altı dokularda hava, belirgin ödem ve kalınlaşma izlendi (Şekil 1). Cilt-cilt altı dokulardaki hava, ödem ve kalınlaşma nedeniyle derin dokular ve intraabdominal yapılar ultrasonografik olarak değerlendirilemedi. Ultrasonografi incelemesinde bu ödemin süperior ve inferiora doğru geniş bir alana yayıldığı izlendi. Ancak sınırlar ultrasonografi incelemesi ile net olarak değerlendirilemedi. Lezyon sınırlarının belirlenmesi ve derin dokuların değerlendirilmesi amacıyla ultrasonografi incelemesini takiben acil Bilgisayarlı Tomografi (BT) incelemesi planlandı. Bilgisayarlı tomografi incelemesi olgunun kreatinin değerinin 1,4 mg/dL olması nedeni ile kontrastsız olarak yapıldı. Torako-abdominal BT incelemesinde, süperiorda torakal 10. ve 11. vertebralar hizasına, inferiorda mons pubise kadar uzanan geniş bir alanda ciltte ve cilt altı dokularda kalınlaşma, mayii lokulasyonları ve hava değerleri izlendi (Şekil 2a-b).


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Cerrahi yara düzeyine yapılan ultrasonografi incelemesinde, ciltte ve cilt altı dokuda belirgin ödem ve kalınlaşma izlenmektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: (a) Bilgisayarlı Tomografi incelemesinde pelvik alanda insizyon hattı düzeyinde cilt altında hava değerleri(ok başları) ve (b) torakal düzeyde cilt-ciltaltı dokularda kalınlaşma (oklar), mayii lokülasyonları (yıldız) izlenmektedir.

  Vital bulguları; ateş 39.3 ºC, kan basıncı 90/60 mmHg, nabız 110/dk olan olgunun laboratuvar tetkiklerinde kanda beyaz küre: 19280/mm3, C-Reaktif protein (CRP): 20 mg/dL, sedimentasyon: 100 mm/saat, glukoz: 324 mg/dL idi. Bu bulgularla nekrotizan fasiit ön tanısı alan olguya geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi, kan şekeri regülasyonu, sıvı-elektrolit desteği sağlandıktan sonra acil şartlarda geniş cerrahi debridman yapıldı. Patoloji sonucu nekrotizan fasiit ile uyumlu gelen olgu post-operatif 30. günde taburcu edildi.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  Sezaryen operasyonu en sık uygulanan jinekolojik operasyon olup sezaryen sonrası NF sıklığı literatürde 1.8/1000 olarak bildirilmektedir2. Yumuşak dokuların nekrotizan enfeksiyonlarının mortalite ve morbiditesi oldukça yüksektir. Bildirilen mortalite oranları %30-70 arasında değişmekte olup sıklıkla multiorgan yetmezliği, solunum yetmezliği, renal yetmezlik ve sepsis gibi nedenlere bağlıdır. Nekrotizan fasiit, yaşlı ve immünitesi düşük hastalarda sık görülmekle birlikte, kronik hastalıklar, intravenöz ilaç kullanımı, su çiçeği, malnütrisyon, obezite, malignite, HIV, uzun süreli nonsteroid antienflamatuar ve immün süpresif ilaç kullanımı da predispozan faktörler arasında sayılmaktadır1.

  Tanı temel olarak klinik bulgulara dayanır. Nekrotizan fasiit için en belirleyici klinik bulgu, lezyonun fiziksel görünümü ile uyumsuz şiddetli ağrı ve hassasiyettir. Ağrı enfeksiyondan saatler önce ortaya çıkabilir. Etkilenen bölgede takip eden günlerde ödem, kızarıklık, ısı artışı izlenir. Tedavi edilmeyen vakalarda 3-5 gün içerisinde bu bölgede ince duvarlı hemorajik büller oluşur3. Nekrotizan fasiit, vücudun herhangi bir yerinde görülebilmekle birlikte en sık izlendiği alanlar, ekstremiteler, abdomen duvarı ve perinedir1.

  Nekrotizan fasiit olgularında üzerindeki ciltte minimal değişiklik olacak şekilde enfeksiyonun yayılım hızı 2.5 cm/saate kadar çıkabilmektedir1. Bu nedenle hızlı yayılan, yüksek mortalite ile seyreden NF tanısında radyolojik görüntüleme oldukça önemli bir role sahiptir. Bu olgularda tedavinin acil cerrahi debritman olması nedeniyle, görüntüleme işlemleri cerrahi müdaheleyi geciktirmemeli, hızlıca, doğru tanıyı sağlayabilmelidir.

  Direk grafi bulguları, selülit bulguları ile benzer olup karakteristik olan gaz varlığını göstermesi dışında tanısal değeri sınırlıdır ve çok az vakada bu bulgu izlenebilmektedir4. Ultrasonografi incelemeleri pediatrik yaş grubunda tercih edilen bir görüntüleme metodudur. Ultrasonografik bulguları, kalınlaşmış fasial tabakalar, sıvı lokülasyonları ve subkutanöz doku ödemidir. Cilt altı dokuda saptanan gaz varlığı, inceleme işlemini engellemekle birlikte gaz varlığının saptanması tanısal bir bulgudur5. Manyetik Rezonans görüntüleme, nekroz varlığını ve cerrahi debridman gereksinimini belirlemede, çevre dokulara yayılımı saptamada oldukça yararlı bilgiler verebilir ancak acil şartlarda ulaşılabilirliğinin zor olması, inceleme süresinin uzun oluşu nedeniyle cerrahi müdahaleyi geciktirebilmesi, hasta konforunun düşük oluşu ve klostrofobi en önemli dezavantajlarıdır6. Bilgisayarlı tomografi NF olgularında fasiyal kalınlaşmaları, sıvı koleksiyonları, apse ve gaz varlığını gösterebilmekte, lezyon alanının genişliğini ve yayılımı hızlıca değerlendirilebilmeyi sağlayabilmektedir. Ayrıca nekrotizan fasiite sebep olabilecek altta yatan divertikülit gibi bir enfeksiyöz odağını veya komşu kemik tutulumunu gösterebilmektedir7.

  Nekrotizan fasiitiste tedavi, tanı sonrası sağlam dokulara kadar ulaşan ve gereğinde tekrarlanan debridmanlar, geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi, sıvı-elektrolit dengesinin düzenlenmesi, enfekte bölgenin yeterli oksijenizasyonu ile birlikte yeterli nütrisyonel destek ve analjezinin sağlanmasıdır1.

  Nekrotizan fasiitte erken tanı, klinik bulgular ve radyolojik tetkiklerle konmaktadır. Bilgisayarlı tomografi nekrotizan fasiit tanısı ve yayılımın belirlemesinde hızlı bir şekilde değerlendirmeyi sağlayan radyolojik tanı metodudur.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Sarani B, Strong M, Pascual J, Schwab CW. Necrotizing fasciitis: Current concepts and review of the literature. J Am Coll Surg 2009; 208: 279-388

  2) Goepfert AR, Guinn DA, Andrews WW, Hauth JC. Necrotizing fasciitis after cesarean delivery. Obstet Gynecol 1997; 89: 409-412.

  3) Simonart T. Group A beta-haemolytic streptococcal necrotizing fasciitis: early diagnosis and clinical features. Dermatology 2004; 208: 5-9.

  4) Rehman J, Kaynan A, Samadi D, Fleischmann J. Air on radiography of perirenal necrotizing fasciitis indicates testis involvement. J Urol 1999; 162: 2101.

  5) Donnelly L, Frush D, O'Hara SM, Bissett GS. Necrotizing myofasciitis: An atypical cause of “acute abdomen” in an immunocompromised child. Pediatr Radiol 1998; 28: 109-111.

  6) Arslan A, Pierre-Jerome C, Borthne A. Necrotizing fasciitis: Unreliable MRI findings in preoperative diagnosis. Eur J Radiol 2000; 36: 139-143.

  7) Wykosi MG, Santora TA, Shah RM, Friedman AC. Necrotizing fasciitis: CT characteristics. Radiology 1997; 203: 859-863.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]