[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 093-099
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Postpartum Depresyon: Birinci Basamakta Çalışan Hemşire ve Ebelerin Bilgi ve Görüşleri
Aslı KURTÇU1Zehra GÖLBAŞI2
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Yönetimi, İstanbul, TÜRKİYE
2Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sivas, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Postpartum Depresyon, birinci basamak sağlık kurumları, hemşireler, ebeler, bilgi, tutum

Amaç: Bu çalışma birinci basamak sağlık kurumlarında çalışan hemşire ve ebelerin postpartum depresyonle ilgili bilgi ve görüşlerini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma kesitsel tipte yapıldı. Örneklem İstanbul Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinde yer alan birinci basamak sağlık kurumlarında çalışan 136 hemşire ve ebeden oluştu. Veriler araştırmacılar tarafından literatüre dayalı olarak hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, “Postpartum Depresyon Bilgi ve Görüş Formu” ile toplandı.

Bulgular: Hemşire ve ebelerin %16.2'si postpartum depresyona yönelik tarama yapmış ve %22.8'i postpartum depresyondan şüphelendiği bir vaka ile karşılaşmıştır. Hemşire ve ebelerin postpartum depresyon bilgi puan ortalamasının 34.89±6.72 olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların postpartum depresyon ve postpartum depresyonda hemşire ve ebelerin rollerine ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Araştırmanın sonuçlarına göre, birinci basamakta çalışan hemşire ve ebelerin postpartum depresyona yönelik bilgilerinin ve tutumlarının iyi düzeyde olduğu, ancak bu farkındalığın uygulamalarına yeterli düzeyde yansımadığı söylenebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]