[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-062
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Doksorubisin ve Siklofosfamid Uygulanmasının Sıçan Over Dokularında Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Vitamin D' nin Etkileri
Şeyda YAVUZKIR1, Alpaslan AKYOL1, Tuncay KULOĞLU2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sıçan, Siklofosfamidin, Doksorubisin, Vitamin D

Amaç: Kanser hastalığının, sık görülmesi ve yüksek oranda ölümlere yol açması, artan çevresel kanser yapıcı etkenler nedeni ile günümüzün önemli sağlık sorunlarından birisidir. Hastaların çoğu kadın olup siklofosfamid ve doksorubisin gibi kemoterapötik ajanlar kadınlardaki kanserlerde sık kullanılmaktadır. Bu kemoterapötik ajanlar germ hücrelerine belirgin toksik etkisi olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Vitamin D hem anti-proliferatif etkiyle hem de anjiyogenezi inhibe ederek hücrelerin apoptozisini engeller. Doksorubisin ve siklofosfamid'in over dokusunda oluşturduğu hasar üzerine vitamin Din etkisi belli değildir. Bu çalışmada doksorubisin ve siklofosfamid uygulanmasinin siçan over dokusunda ve fonksiyonlarında meydana getirdiği değişiklikler üzerine vitamin D'in etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya otuzaltı adet dişi rat alındı. Deney hayvanları her grupta 6 hayvan olacak şekilde rastgele, 6 gruba; Kontrol grubu, Doksorubisin grubu, Doksorubisin + Vitamin D grubu, Siklofosfamid grubu, Siklofosfamid + Vitamin D grubu, Vitamin D grubu ayrıldı. Deney sonunda tüm gruplardaki ratlar anestezi altında dekapite edildi. Over dokuları hızla çıkarılıp histopatlojık kesitler alınıp over rezervi incelendi.

Bulgular: Kontrol grubu ve Vitamin D grubunda over rezervi iyi bulunurken diğer gruplarda overrezervinde azalma izlendi. En fazla azalmada siklofosfamid grubunda izlendi.

Sonuç: Sonuç olarak, bu çalışmada Vitamin D ek dozunun uygulamasının, siklofosfamid ve doksorubisinin sitotoksik etkisini önleyemediğini görüldü.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]