[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 109-112
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Primer Epiploik Apandisit Tanısında Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Selami SERHATLIOĞLU1, Mustafa KOÇ2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Kemerburgaz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Apandisit, epiploik apendiks, çok kesitli bilgisayarlı tomografi

Amaç: Primer epiploik apandisitte çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) bulgularını güncel literatür ışında gözden geçirmektir.

Gereç ve Yöntem: Anabilim Dalımıza akut karın ağrısı şikâyeti nedeniyle yapılan abdominal ÇKBT incelemesinde epiploik apandisit tanısı konulan 21 olgunun ÇKBT bulguları çalışmaya dâhil edildi.

Bulgular: Toplam 21 olgunun 12'si (%57) erkek, 9'u (%43) kadın idi. Yaşları 9 ila 89 arasında olup, ortalama yaş 43,6 idi. ÇKBT incelemesi sonucunda lezyon olguların 13'ünde sağda, 7'sinde solda ve 1 olguda da ortada transfer kolon anteriorunda saptandı.

Sonuçlar: Bu çalışmada Primer Epiploik Apandisit (PEA) erkeklerde daha sık ve karın ağrısı şikâyeti sağ kadranda daha baskın idi. Olgular karın ağrısı 13 olguda sağ kadranda, 8 olguda ise sol alt kadranda tarif ediliyordu. Kan testleri C-reaktif proteinin seviyelerinin bir miktar yükselmesi dışında normaldi. Tanı nedeniyle gereksiz cerrahi müdahalelerden kaçınılarak olgular kontrole alındı. Uygun tedavi sonrası olguların büyük çoğunluğu iki ila yedi günde iyileşti, bir olgunun iyileşmesi 15 günü buldu.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]