[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 123-130
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nazofarenks Kanseri Tedavisinde İki Boyutlu Konformal Radyoterapi ile Yoğunluk Ayarlı Radyoterapinin Karşılaştırılması: Türkiye'nin Kuzeyinde Retrospektif Bir Çalışma
Gonca HANEDAN USLU1, Emine CANYILMAZ2, Ahmet ZENGİN1, Lasif SERDAR2, Adnan YÖNEY2, Hüseyin GÖÇMEZ1
1Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi, Trabzon-TÜRKİYE
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Trabzon-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: IMRT, nazofarenks kanseri, radyoterapi, tedavi tekniği

Amaç: İki boyutlu konformal radyoterapi (2DCRT) ile yoğunluk ayarlı radyoterapinin (IMRT) tedavi cevabı, tedaviye uyum ve yan etkiler açısından retrospektif olarak kaşlılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 1999–Aralık 2013 tarihleri arasında nazofarenks kanseri (NFC) tanısıyla başvuran 78 hasta, tedavi cevabı, tedaviye uyum ve yan etki açısından değerlendirilmeye alındı. 55'i (%70.5) 2DCRT ile 23'ü (%29.5) IMRT ile tedavi edilmiştir. Olguların E/K oranı 2.7 olup medyan ortalama yaş 46 (12-81)'dır. Olguların 5'i (%6.4) evre 1, 12'si (%15.4) evre 2, 39'u (%50) evre 3, 22 (%28.2) evre 4 tür.

Bulgular: Medyan izlem süresi 34.1 ay (3.2–202.84)'dır. Akut yan etki 2DCRT ve IMRT uygulananlarda en sık kserestomi olup sırası ile 41 (%77.4) ve 18 (%78.3) dir. Geç toksisite olarak 2DCRT uygulananlarda en sık 28 (%51.9) hastada kserestomi, IMRT uygulananlarda ise en sık 13 (%56.5) hastada yumuşak doku fibrosizi görülmüştür. RT tedavisi boyunca ve izlem süresince görülen akut ve kronik yan etkiler açısından 2DCRT ve IMRT arasında fark görülmemiş olup, sırasıyla P değerleri (P=0.398), (P=0.692) ve (P=0.332) şeklindedir 2DCRT tedavisi gören hastaların (23) %41.8'i tedaviye ara verirken, IMRT tedavisi alanların sadece (4) %17.4'ü tedaviye ara vermiştir ve bu istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P=0.039). Tedavi cevabı açısından iki grup arasında fark görülmemiştir (P=0.736).

Sonuç: Nazofarenks kanserinde 2DCRT ile IMRT kaşlılaştırıldığında tedaviye uyum, yan etkiler ve tümör cevabı için IMRT daha üstün görülmektedir


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]