[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 147-151
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Lateral Humeral Kondil Kırıklarında Kırık Tipinin Klinik ve Radyolojik Sonuçlar Üzerine Etkisi
Murat GÜRGER
Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Elazığ, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Çocuk, dirsek, lateral humeral kondil kırığı, tedavi

Amaç: Bu çalışmanın amacı lateral humeral kondil kırıklarında kırık tipinin klinik ve radyolojik sonuçlar üzerine olan etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: En az iki yıl takibi olan ve ek yaralanması olmayan 84 hasta bu retrospektif çalışmaya dahil edildi. Yetmiş iki hastaya cerrahi tedavi, 12 hastaya ise cerrahi olmayan tedavi yöntemleri uygulandı. Ortalama takip süresi 72.8 aydı. Kırıkları sınıflandırmak için Jacop sınıflandırma sistemi kullanıldı ve klinik sonuçlar ise Dhillon skorlama sistemine göre yapıldı.

Bulgular: Çalışmadaki hastaların 66'sı erkek ve 18'i kızdı. Ortalama yaş 5.5 yıl idi. Otuz altı tip I, 21 tip II ve 27 tip III kırık vardı. Lateral spur 30 hastada tespit edildi. Taşıma açısı ortalama 6.5 derece idi. Üç hastada valgus deformitesi, altı hastada varus deformitesi vardı. Altmış dokuz hastada mükemmel, 15 hastada ise iyi fonksiyonel sonuç elde edildi. Farklı kırık tiplerindeki fonksiyonel sonuçlar karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (P>0.05). Farklı tedavi yöntemlerindeki (konservatif, kapalı redüksiyon perkutan tespit ve açık redüksiyon k teli ile tespit) klinik ve radyolojik sonuçlar karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (P>0.05).

Sonuç: Bu çalışmada, başlangıçtaki kırık tipi ve klinik sonuçlar arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ayrıca cerrahi tedavide, redüksiyonun yeterliliği ve stabilitenin kırık tipinden daha önemli olduğu sonucuna varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]