[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 157-161
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Transuretral Prostat Rezeksiyon Materyallerinde Rastlantısal Prostatik Adenokarsinom
Mecdi Gürhan BALCI1, Erkan HİRİK2
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Erzincan, TÜRKİYE
2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Erzincan, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Prostat, transuretral rezeksiyon, rastlantısal adenokarsinom

Amaç: Prostat kanserleri genellikle 60 yaşın üzerindeki erkeklerde görülürler. 40 yaşın altında görülme sıklığı ise oldukça nadirdir ve erkeklerde en sık görülen malign tümörlerdir. Erkeklerde akciğer kanserinden sonra kansere bağlı ikinci en sık ölüm nedenidir. En sık görülen histopatolojik tipi adenokarsinomdur. Kesin tanı histopatolojik incelemeyle konulur. Rektal tuşe, radyolojik görüntüleme ve kan testinde prostat spesifik antijen (PSA) bakılması tanıda yardımcı yöntemlerdir. Prostat transuretral rezeksiyon (TURP) genellikle klinik malignite şüphesi içermeyen, PSA değerleri 4 ng/mL'nin altında olan, ön planda benign prostat hiperplazi (BPH) düşünülen hastalara uygulanan ameliyat yöntemidir. Çalışmanın amacı TURP materyallerimizdeki rastlantısal prostat kanseri vakalarını literatürle paylaşmak, hastaların teşhis, tedavi ve takibine katkı sağlamaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada üniversite hastanemizde 2013-2018 yılları arasında yapılan 1033 TURP materyalinin retrospektif analizi yapıldı. Çalışmaya önceden kanser tanısı almayan, PSA seviyesi 4 ng/mL’nin altında olan, patoloji laboratuvarına BPH ön tanısı ile gönderilen olgular dahil edildi. Olguların parafin bloklarından alınan kesitler hematoksilen-eozin boyanarak incelendi. Prostat adenokarsinomlarında bazal tabaka kaybı olduğundan, atipik küçük asiner yapılar görülen vakalar bazal tabakayı gösteren P63 ve high molecular weight cytokeratin (HMWCK) immunohistokimyasal çalışma uygulanarak yeniden değerlendirildi.

Bulgular: Histopatolojik inceleme sonucunda, klinik olarak malignite şüphesi içermeyen 1033 olgunun 13 (%1.25) tanesinde rastlantısal prostatik adenokarsinom saptandı. Kanser saptanan olgularda %1-%20 oranında tümör dokusu mevcuttu. Bu vakalarda ortalama % 8 oranında tümör dokusu olduğu görüldü.

Sonuç: Prostat kanserinde tanı ve tümör volümünün doğru hesaplanması için TURP materyallerinin tamamının takibe alınarak incelenmesi gerekmektedir. Kanser şüphesi içeren küçük asiner yapıların varlığında immunohistokimyasal markerlarla birlikte değerlendirme tanıda hata oranını azaltmaya katkı sağlayacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]