[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-019
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Etiyolojik ve Klinik Özellikleri ile Pediatrik Pseudotümör Serebri Sendromu
Melahat Melek OĞUZ, Emine POLAT
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, optik atrofi, obezite, prepuberte, vitamin D

Amaç: Pseudotümör serebri sendromu intrakranial kitle olmaksızın kafa içi basınç artışı ile karakterize klinik bir sendromdur. Bu çalışmada pseudotümör serebri tanısı alan hastaların yaş gruplarına göre klinik prezantasyonu, muhtemel nedenleri ve klinik gidişleri ile ilgili bulguların verilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Mart 2011 ile Ekim 2018 tarihleri arasında pseudotümör serebri tanısı almış hastaların demografik ve klinik özellikleri ile eşlik eden morbiditeler retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Çalışma süresi boyunca toplam 14 hastaya pseudotümör serebri tanısı konuldu. Yaş aralığı 8 ay ile 17 yaş idi. Prepubertal yaş grubu hastaların %57.1’ini oluşturuyordu. En sık klinik semptom prepubertal dönemde görme bozuklukları (%87.5) iken, pubertal dönemde baş ağrısı (%100) idi. Vitamin D yetersizliği (%57.1) ve obezite (%35.7) ise sırası ile en sık eşlik eden morbiditelerdi. Asetazolamid tedavide ilk tercih olarak kullanıldı. Hastaların %14.3’üne (n=2) optik sinir kılıf fenestrasyonu yapıldı, bir tanesinde optik atrofiye bağlı görme kaybı gelişti. Bu hastaların ikisi de prepubertal yaş grubunda idi.

Sonuç: Pseudotümör serebri prepubertal yaş grubundaki çocuklarda daha çok baş ağrısı dışı semptomlarla presente olmaktadır. Özellikle prepubertal grupta görme kaybı gelişebileceği unutulmamalıdır. Klinisyenler bu hastalık ve komplikasyonları konusunda dikkatli olmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]