[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-113
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocuk Acilde Travma Dışı Nedenlerle Santral Sinir Sistemi Görüntülemeleri
Ahmet Kağan ÖZKAYA1, Tülay KAMAŞAK2, Merve MUTLU3, Neslihan DEMİR3, Sevim ŞAHİN4, Elif ACAR ARSLAN 4, Ali CANSU4
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Bilim Dalı, Trabzon, TÜRKİYE
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Bölümü, Van, TÜRKİYE
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon, TÜRKİYE
4Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Trabzon, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Acil, çocuk, görüntüleme, santral sinir sistem

Amaç: Bu çalışmanın amacı travma dışında herhangi bir nedenle çocuk acil servisinde santral sinir sistemi görüntülemelerinin yapılma nedenlerini, hastaların kırmızı bayrak bulgu ve işaretleri ile görüntüleme bulgularının önemliliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bir yıl boyunca travma dışı nedenle çocuk acil servisine başvuran santral sinir sistemi görüntülemesi gerçekleştirilmiş çocuklar geriye dönük olarak incelendi. Çocukların demografik bilgileri, klinik özellikleri ve görüntüleme sonuçları değerlendirildi. Klinik özellikler, kırmızı bayrak bulgu ve işaretleri; görüntüleme sonuçları klinik önemlilik açısından sınıflandırıldı.

Bulgular: Analiz edilen 513 çocuğun acil serviste en sık dört santral sinir sistemi görüntüleme nedeni sırasıyla, nöbet, bilinç değişikliği, baş ağrısı ve ventriküloperitoneal şant malfonksiyonuydu. Çocukların 109’una (%21.2) transfontanel ultrasonografi, 182’sine (%35.4) beyin bilgisayarlı tomografi (BT), 279’una (%54.3) kraniyal magnetik rezonans görüntüleme (MRG), 22’sine (%4.4) spinal MRG ve 7’sine (%1.3) arteryal beyin magnetik rezonans anjiyografi çekildi. Tüm hastaların 73’ünün herhangi bir görüntülemesinde önemli bir bulguya rastlandı. Bu bulgular açısından BT ve kraniyal MRG modaliteleri karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü (McNemar test, P=0,35). Çalışmadaki çocukların %56’sının görüntülemelerinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca, kırmızı bayrak bulgu ve işaretlerini barındıran çocukların hepsinin (73 çocuk) görüntülemelerinde klinik olarak önemli bir bulgu saptandı.

Sonuç: Bu çalışmada, santral sinir sistemi görüntülemesi yapılan çocukların en sık acile başvuru nedeni nöbet olduğu anlaşılmıştır. Tüm hastalıklar açısından düşünüldüğünde acil serviste travma dışında santral sinir sistemi görüntülemesi yapılan hastaların görüntülemelerinde önemli bir bulgu kırmızı bayrak bulgu ve belirtilerini taşıyanlarda saptanmıştır. Bu nedenle nörolojik bir bozukluğu olan tüm çocuklar bu bulgu ve işaretler açısından mutlaka değerlendirilmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]