[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 431-435
[ English ] [ PDF ]
OBEZ HASTALARDA ŞİDDETİ DÜZENLİ OLARAK ARTAN YÜKE KARŞI YAPILAN EGZERSİZİN SERUM LEPTİN DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Oğuz ÖZÇELİK, Ramiz ÇOLAK, Abdullah YAŞAR, Haluk KELEŞTİMUR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Leptin, egzersiz testi, obezite, vücut kitle indeksi.

Çalışmanın amacı vücut metabolizmasının kontrolünde önemli rol oynayan leptinin şiddeti düzenli olarak artan yüke karşı yapılan egzersiz sırasında verdiği cevabı araştırmaktır.

Vücut kitle indeksi (VKİ) 36.3±0.6 kg/m2 olan toplam 34 obez kadın hasta elektromanyetik bisiklet ergometre ile şiddeti düzenli olarak artan (15 W/dk) yüke karşı yapılan egzersiz testine katıldılar. İstirahat ve maksimal egzersiz performansında olmak üzere venöz kan örnekleri alındı ve ELISA yöntemi ile serum leptin düzeyleri değerlendirildi. Hastaların vücut kompozisyonları bacaktan bacağa bioelektrik impedans analiz yöntemi ile değerlendirildi. Eşleştirilmiş t testi ve lineer regresyon istatistiki analiz için kullanıldı ve P< 0.05 anlamlı kabul edildi.

Obezlerin maksimal egzersiz kapasiteleri 92.6±3.3 Watt, ve kilogram başına iş üretim kapasiteleri ise 1.053±0.04 Watt/kg olarak bulundu. Serum leptin konsantrasyonu istirahatte 22.9±1.9 ng/ml ve maksimal egzersiz performansında 23.5±1.9 ng/ml olup istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ifade etmemektedir (P=0.2). Lineer regresyon analizi ile istirahat ve maksimal değerler arasındaki ilişki R = 0.963 (P = 0.0001) olarak bulundu.

Şiddeti düzenli olarak artan yüke karşı yapılan egzersiz testi serum leptin düzeyini etkilememektedir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]