[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 449-454
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN GEBELERDE ANEMİ PREVALANSI
Edibe PİRİNÇCİ1, Yasemin AÇIK2, Mehmet BOSTANCI3, Semiha EREN4, Hülya BERİTANLI4
1Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli / TÜRKİYE
4İl Sağlık Müdürlüğü Denizli / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gebelik, Anemi, Prevalans.

Dünya Sağlık Örgütü hemoglobin düzeyinin gebelerde 11gr/dl’nin altında olmasını anemi olarak kabul etmektedir. Elazığ il merkezinde yaşayan gebelerde anemi prevalansını belirlemek, bunu etkileyen faktörleri saptamak ve konuyu kamuoyunda güncelleştirmek amacıyla yapılan bu çalışmada; il merkezinde yaşayan 2282 gebenin 490’ı randomize yöntemle seçilmiştir. Örnekleme alınan kişilerin 465’ine ulaşılmış, böylece cevaplılık oranı %95 olmuştur. İl merkezinde bulunan 16 sağlık ocağının her biri nüfus büyüklüğüne göre örneklemde temsil edilmiştir.

Çalışmaya alınan gebelerin yaş ortalaması 26.32 (SD:5.33), ortalama gebelik haftası ise 24.37 (SD:8.47) olarak saptanmıştır. Gebe kadınların % 42.4’ünün (197 kişi) anemisi (Hb düzeyi 11 g/dl’nin altında) vardır. Anemisi olan gebelerin %44.8’i I. trimesterde, %41.6’sı II. trimesterde, %42.4’ü ise III. trimesterdedir (p>0.05). 19 ve altı yaş grubunda anemi görülme sıklığı %59.4 iken, 20-29 yaş grubunda %40.8, 30-39 yaş grubunda %39.5 ve 40+ yaş grubunda %25.0 olarak saptanmıştır. Kadınların gebelik sayılarına göre anemi görülme sıklığı incelendiğinde; birinci gebelikte %41.1, ikinci gebelikte %42.0 üçüncü ve daha fazla sayıdaki gebelikte %43.3 olarak bulunmuştur.

Elde edilen bulgular Elazığ il merkezinde yaşayan gebelerde anemi prevalansının önemli düzeyde yüksek olduğunu ve konu ile ilgili eğitim ve hizmet sunumuna öncelik verilmesi gerektiğini göstermektedir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]