[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 189-192
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Farklı Çap ve Uzunluktaki Prefabrik Postların Dişlerin Kırılma Dayanımları Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Faruk ÖZTEKİN1, Tahir KARAMAN2
1Fırat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Prefabrik post, kırılma dayanımı, dijital tork ölçümü

Amaç: Bu çalışma, diş kron yapısının desteklenmesi ve bütünlüğünün sağlanması amacıyla uygulanan prefabrik postların, dişlere uygulama safhasında kırık oluşturma değerlerinin belirlenmesi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Çekim endikasyonu bulunan, anatomik özellikleri ve boyutları benzer toplam 40 adet Mandibular 1.premolar diş kullanıldı. Her grupta 10 adet diş olacak şekilde toplam 4 gruba ayrılan dişlere kök kanal tedavisi uygulanıp, 1 hafta beklenildi. Dişler 2 mm mine-sement kısmı açıkta kalacak şekilde, 3 cm çap ve 2 cm yükseklik oluşturan kalıplara dökülen otopolimerizan akrilik içerisine yerleştirildi. Gates glidden frezleri yardımıyla iki farklı çap ve uzunlukta prefabrik postların yerleşimlerine uygun post boşluğu elde edildi. Dijital tork ölçüm cihazına yerleştirilen örneklere manuel olarak tork uygulaması gerçekleştirildi ve kırıklara sebep olan tork değerleri kaydedildi.

Bulgular: Kırılma değerleri ortalaması en düşük Grup D’ de görülürken (8,10 N), en yüksek kırılma değer ortalaması Grup A’de (14,25 N) görüldü. Aynı post çapına sahip örneklerde, post uzunluğunun artması örneklerin kırılma değerleri istatistiksel olarak değerlendirildiğinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır, Prefabrik post çapları 1.25 ile 1.50 mm arası kırılma değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldığında, anlamlı bir farklılık bulunmuştur (P<0.05).

Sonuç: Prefabrik post uygulamalarında sıkma torklarına bağlı diş kırıkları oluşabilmekte ve kullanılan post çapının artması dişlerin kırılma dayanımlarını zayıflatmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]