[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 203-207
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pankreasın İntraduktal Papiller Müsinöz Neoplazmında Malignite Riskinin Araştırılması
Mustafa KOÇ
Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Elazığ, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Pankreatik intraduktal neoplazm, Multidedektör bilgisayarlı tomografi, Manyetik rezonans görüntüleme

Amaç: Bu çalışmanın amacı, pankreasın intraduktal papiller müsinöz neoplazmında (IPMN) malignite riskini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2015-Şubat 2020 tarihleri arasında radyolojik olarak IPMN tanısı alan 42 hasta çalışmaya dâhil edildi. Radyolojik ve klinik bulgular retrospektif olarak değerlendirildi. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), MR Kolanjiyopankreatografi (MRCP) ve Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (ÇKBT) bulguları araştırıldı.

Bulgular: Hastaların 15'i kadın (%36), 27'si erkek (%64) idi. Ortalama yaş 67 idi (aralık: 45-81 yaş). (45-81). Ana kanal tipi IPMN'li 18 olgu (%67), minör kanal IPMN'li 13 olgu (%31) ve mikst tip tanılı 11 olgu (%26) mevcuttu. Malign olgularda; minör dal IPMN tanısı konulan 3 olguda (%23) mural nodül görüldü. Yedi hastada (%17) serum CEA değeri, 9 hastada (%21) CA-19-9 değeri artmıştı. Ana kanal çapı 10 olguda (%24) ≥10 mm olarak ölçüldü. Ortalama kist çapı 12 mm (3-22 mm) idi. Tüm olgularda amilaz seviyesi yüksekti. 7 vakada pozitif sitoloji vardı.

Sonuç: IPMN'lerin histolojik özellikleri benign adenomdan malign invaziv karsinomaya kadar değişebilmektedir. Ameliyat öncesi malign lezyonları önceden tahmin etmek, cerrahi plan açısından oldukça faydalıdır. Artmış pankreas ana kanal genişlemesi, CA 19.9 ve serum CEA seviyesi, kist içi mural nodül varlığı ve geniş kist çapı malignite açısından risk faktörleridir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]