[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-091
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Neoadjuvan Kemoterapi Sonrasi Lokal Ileri Meme Kanseri: Klinik Deneyimimiz
Hüseyin ALAKUŞ1, Mustafa GÖKSU2
1Adiyaman University Faculty of Medicine, Department of Surgical Oncology, Adiyaman, TURKIYE
2Adiyaman University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Adiyaman, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Lokal ileri meme kanseri, meme koruyucu cerrahi, neoadjuvan kemoterapi, mastektomi

Amaç: Meme kanserinde en önemli prognostik faktör hastalığın evresidir. Lokal ileri meme kanseri (LABC) olan hastalarda neoadjuvan kemoterapi (NAC) sonrası yapılan meme koruyucu cerrahi (BCT) tedavi ile mükemmel genel sağkalım oranları bildirilmiş olsa da bazı çalışmalarda BCT sonrası artmış lokal rekürrens oranları gösterilmiştir. Bu çalışmada LABC’ li hastaların NAC sonrası mastektomi ve BCT yapılan hastalarda lokal rekürrens, uzak metastaz ve genel sağkalım oranlarını karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Temmuz 2017 ile Aralık 2021 tarihleri arasında hastanemizde LABC nedeniyle NAC alan 31 hastaya yapılan Mastektomi ve BCT prosedürlerinin onkolojik sonuçlar retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Mastektomi ve BCT yapılan hastalarda lokal rekürrens (%5.6 ve %7.7), uzak metastaz (%22.2 ve %7.7) ve genel sağkalım (%94.4 ve %100) açısından anlamlı farklılık saptanmadı (sırasıyla P=1.00, P=0.368, P=1.00).

Sonuç: Bu çalışmada sonuç olarak; LABC’li hastalarda NAC sonrası BCT’nin onkolojik olarak güvenli bir cerrahi seçenek olduğunu ve seçilmiş hasta grubunda Mastektomiye alternatif, tercih edilebilecek bir cerrahi prosedür olarak kabul edilebileceği gösterilmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]