[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 092-096
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tüberoskleroz Kompleksi Olan Çocuklarda Derin Gri Cevherin Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme İle Değerlendirilmesi
Yeşim EROĞLU, Mustafa KOÇ
Firat University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Elazig, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Tüberoskleroz kompleksi, difüzyon ağırlıklı görüntüleme, görünür difüzyon katsayısı, çocuk

Amaç: Bu çalışmanın amacı tüberoskleroz kompleksi tanılı çocuklarda derin gri cevher yapılarının difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme değerlerini kontrol grubu ile karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2015 ile Aralık 2020 tarihleri arasında, difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme yapılan tüberoskleroz kompleksi tanılı 14 çocuk hasta (8 erkek, 6 kız; ortalama yaş 9.50±4.16) ile yaş ve cinsiyet eşleştirmeli 28 kontrol hastası retrospektif olarak incelendi. Bilateral talamus ve bazal ganglionlara simetrik dairesel region of interest yerleştirilerek görünür difüzyon katsayısı değerleri ölçüldü.

Bulgular: Tüberoskleroz kompleksi tanılı hastalarda bilateral nükleus kaudatusta kontrol grubuna kıyasla görünür difüzyon katsayısı değerlerinde anlamlı artış saptandı (P<0.001).

Sonuç: Bu hastalarda olası derin gri cevher yapılarının etkilenmesi mevcut klinik bulgular ve gelişebilecek nörolojik bozukluklar için fizyopatolojiyi açıklayıcı olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]