[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 134-140
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hareketli Bölümlü Protez Kullanımının Kişilerin Kısa Dönemdeki Yaşam Kalitesine Olan Etkisinin OHIP-14 Anketi ile Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
Kübra DEĞİRMENCİ, Canan SABAK
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Bolu, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hareketli protez, protez memnuniyeti, yaşam kalitesi

Amaç: Hareketli bölümlü protezlerin (HBP) hastaların yaşam kalitesine olan etkileri, klinik başarısının değerlendirilmesinde önemlidir. Bu çalışmanın amacı, sabit veya hareketli bölümlü protez ile okluzal ilişkide olan hareketli bölümlü protezlerin hastanın yaşam kalitesine olan etkisinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma 2018 yılı Ocak-Mart ayları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda en az bir çenesine hareketli bölümlü protez yaptıran 41 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılara OHIP-14 soruları sorularak hareketli bölümlü protezleri ile ilgili memnuniyetleri değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar hareketli bölümlü protezin karşısında bulunan protez şekli, cinsiyet, eğitim durumu, gelir ve ağız sağlığı alışkanlıklarına göre değerlendirildi. Kruskall-Wallis ve Mann-Whitney U testleri verilerin istatiksel analizinde kullanıldı.

Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına göre, cinsiyet, eğitim durumu ve ağız sağlığı alışkanlıklarının katılımcıların OHIP-14 skorları üzerine bir etkisi bulunmamıştır (P>0.05). HBP/Doğal diş-sabit proteze sahip katılımcılar ile HBP/HBP protez çiftine sahip katılımcıların OHIP-14 skorları karşılaştırıldığında psikolojik huzursuzluk, fiziksel yetersizlik, psikolojik yetersizlik, sosyal uyumsuzluk ve engellilik kategorilerinde anlamlı farklılıklar belirlenmemiştir (P>0.05). Bununla beraber, fonksiyonel kısıtlılık ve fiziksel ağrı kategorisindeki skorlar HBP/HBP grubunda anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (P<0.05).

Sonuç: Her iki çenede HBP bulunan hastaların fiziksel ağrı ve fonksiyonel kısıtlama problemleri yaşama ihtimali, tek çenesinde HBP bulunan hastalara göre daha yüksektir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]