[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Öğrenci Hemşirelerin Probiyotik Ürünler Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Probiyotik Besin Tüketme Durumlarının Belirlenmesi
Arzuhan ÇETİNDAĞ ÇİLTAŞ1, Ayşe YILMAZ2, Ezgi YILDIZ2, Nilüfer TUĞUT3
1Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fizyoterapi Anabilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sivas, TÜRKİYE
3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, probiyotik ürün, probiyotik besin tüketimi

Amaç: Bu araştırma, öğrenci hemşirelerin probiyotik ürünler hakkındaki bilgi düzeylerinin ve probiyotik besin tüketme durumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini bir üniversitenin hemşirelik bölümünde 1 Kasım-1 Aralık 2017 tarihleri arasında öğrenim gören (n=520) öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeyip çalışmaya katılmayı kabul eden ve veri toplama formlarını eksiksiz dolduran öğrenciler (n=238) çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve Öğrencilerin Probiyotiklere İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Probiyotik Besin Tüketimleri Değerlendirme Formu olmak üzere toplam iki form kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı-yüzdelik dağılım ve ortalamalar hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmada, öğrencilerin %56.3’ünün probiyotik besinleri tüketmediği ve probiyotik besinler hakkında bilgi bilgi puan ortalamalarının 8.25±5.64 olduğu belirlenmiştir. Probiyotik besinleri tüketmeyenler arasında en fazla tüketmeme nedeni %55.2 ile bu besini tanımama olmuştur. Probiyotik besinleri tüketen öğrencilerin %46.2’si bu besinleri ara öğünlerde tükettiğini, %52.9’u sağlık sorunlarını gidermek için tükettiğini, %68.3’ü bu ürünlerden fayda gördüğünü ve %70.2’si çevresindekilere önerdiklerini ifade etmişlerdir. Probiyotik ürünlerden fayda gördüğünü belirten öğrencilerin %53.5’i probiyotik ürünlerin sindirim sistemi sorunlarını gidermede yarar sağladığını belirtmiştir.

Sonuç: Probiyotikler hakkında öğrencilerin yeteri kadar bilgi sahibi olmaması probiyotik besin tüketimlerini kısıtlamaktadır. Probiyotiklerin tedavi ve koruyucu etkilerinin yanı sıra sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini vurgulamak amacıyla hemşirelere ve hemşirelik öğrencilerine yönelik bu konuda eğitimler, seminerler düzenlenerek farkındalığın artırılması gerektiği düşünülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]