[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-116
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Abirateron/Enzalutamide Tedavisi Alan Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserli Hastalarda Tedavi Yanıtını Öngörmede Tüm Vücut Volümetrik 68Ga-PSMA PET/BT Parametrelerinin Rolü
Ferat KEPENEK
Health Sciences University Diyarbakir Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Department of Nuclear Medicine, Diyarbakır, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Prostat adenokanser, PSA, 68Ga-PSMA, PET/BT, abirateron, enzalutamide

Amaç: Abirateron/Enzalutamide tedavisi altında kastrasyona dirençli metastatik prostat kanseri tanılı hastalarda SUVmax, SUVmean, Highest SUVpeak, PSMA-TV ve TL-PSMA gibi kantitatif PET parametreleri ile alkalen fosfataz (ALP), laktat dehidrogenez (LDH) gibi biyokimyasal parametreler ve Gleason skoru gibi patolojik bir parametre kullanarak prostat spesifik antijen (PSA) yanıtını öngörmede 68Ga-PSMA PET/BT’nin rolünü incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif tasarlanan bu çalışmaya Ocak 2018-Ocak 2021 tarihleri arasında kliniğimizde PSMA PET/BT çekimi sonrası Abirateron/Enzalutamide tedavisi başlanan 45 hasta dahil edildi. Tüm hastalardan tedavi öncesi çekilen PSMA PET/BT den elde edilen tüm vücut TL-PSMA, PSMA-TV, Highest SUVpeak(HPeak), Highest Background normalised SUVpeak (HBNSUVPeak), HSUVmax, HSUVmean, HBNSUVmax, HBNSUVmean değerleri, tedavi öncesi ve sonrası PSA değerleri belirlenip kaydedildi.

Bulgular: ROC eğrileri ile progresyonu tahmin etmede cut-off değeri PSMA-TV için ≥112,53 cm3 (AUC: 0,930±0,37 p<0.001), TL-PSMA için ≥857,1 (AUC: 0.16±0.44 p<0.001) ve Hpeak için ≥16.36 g/ml (AUC: 0,721±071 p=0.075) olarak bulunmuş olup eğri altında kalan alan progresyonu tahmin etmede yüksek hassasiyet ve özgüllük değerine sahip olup istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur.

Univariant logistik regresyon analizinde PSMA-TV (≥112.53 cm3) ve TL-PSMA (≥857.1) değerleri progresyonu tahmin etmede istatistiki anlamlı bulunurken (OR ve p değerleri sırasıyla OR:29.7 p<0.001 ve OR:116, p<0.001). Multivariant logistik regresyon analizde TL-PSMA (≥857.1) değeri progresyonu tahmin etmede bağımsız prognostik faktör olarak bulundu (OR: 55.88, p:0.005).

Sonuç: 68Ga-PSMA PET/BT parametresi olan, TL-PSMA’nın hastalığın progresyonunu, tahmin etmede bağımsız prognostik faktör olduğu ve Abirateron/Enzalutamide tedavisinden fayda göremeyecek hastaların tedaviden önce belirlenerek farklı tedavi alternatiflerine yönlendirilmesinde katkı sağlayabileceğini düşündürtmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]