[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 125-129
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diz Osteoartriti (Gonartroz) Olan Hastalarda Serum Osteoprotegerin Düzeyleri
Selda TELO1, Nevsun PIHTILI TAŞ2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gonartroz, osteoprotegerin, radyografik bulgular

Amaç: Diz osteoartriti (gonartroz) tanısı almış olgularda osteoprotegerin (OPG) seviyelerinin hastalık aktivite ve şiddeti arasındaki ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: American College of Rheumatology (ACR) sınıflama kriterlerine göre gonartroz tanısı almış 60 hasta olgu ile 30 sağlıklı kontrol olgu çalışmaya dahil edildi. Gonartrozun radyografik evrelemesi Kellgren-Lawrence (KL) sınıflamasına göre yapıldı. KL sınıflandırmasına göre hastalar KL2, KL3 ve KL4 olmak üzere 3 evreye ayrıldı. Fonksiyonelliği ve ağrıyı değerlendirmek için vizüel ağrı skalası (VAS) ve Western Ontario and MacMaster osteoarthritis index (WOMAC) kullanıldı. Serum OPG düzeyleri Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) yöntemi ile ölçüldü.

Bulgular: Gonartrozlu olgular ile kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel fark saptanmadı (sırasıyla, p=0.856, p=0.941). Ortalama serum OPG düzeyleri gonartrozlu grupta 269.90±173.54 pg/mL ve kontrol grubunda 114.07±58.53 pg/mL olarak bulundu. Ortalama serum OPG düzeyleri gonartrozlu grupta kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p<0.001). OPG düzeyleri KL4 evrede, KL3 ve KL2 evrelerine göre istatistiksel olarak daha yüksekti (sırasıyla, 434.25±221.55 pg/mL, 252.73±100.56 pg/mL, 188.81±71.77 pg/mL p=0.044, p<0.001). Gonartrozlu olgularda serum OPG ile WOMAC indeksi ve VAS arasında pozitif korelasyon saptandı sırasıyla, r=0.25, p=0.042, r=0.27, p=0.032).

Sonuç: Bu çalışmada, OPG’nin gonartrozun radyolojik eklem yıkım bulgularını yansıtan biyolojik bir belirleyicisi olabileceği düşünülmüştür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]