[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 151-155
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Post COVID-19 Sürecinde Organize Pnömoni Hastalarının Değerlendirilmesi
Ülkü KAZANCI1, Şafak ÖZER BALİN2
1Necip Fazıl City Hospital, Department of Patology, Kahramanmaraş, TÜRKİYE
2Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: COVID-19 sonrası dönem, organize pnömoni, interstisyel akciğer hastalığı

Amaç: Bu çalışmada, COVID-19 sonrası dönemde histolojik olarak doğrulanmış organize pnömoni tanısı alan, nefes darlığı ve yorgunluğu en az üç aydır devam eden sağlıklı erişkin olguların geriye dönük olarak değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Eylül 2020-Mayıs 2021 tarihleri arasında nefes darlığı ve halsizlik şikayetleri ile hastanemize başvuran, son başvuru tarihinden en az üç ay önce SARS-CoV-2 enfeksiyonu tanısı alan ve hem radyolojik hem de patolojik olarak organize pnömoni tanısı konan 17 hasta dahil edildi.

Bulgular: Hastaların tamamı daha önce COVID-19 nedeniyle hospitalize edilmişdi. COVID-19 tanısı ve organize pnömoni nedeniyle tekrar hastaneye yatış arasında geçen ortalama süre 4 aydı. Hastalarımızda organize pnömoninin tipik radyolojik özelliği olan buzlu camdan orta/alt akciğer konsolidasyonuna kadar değişen bilateral lobüler, subplevral dansite varlığı mevcuttu. Tüm hastalara akciğer parsiyel lobüler eksizyon işlemi uygulandı. Hastaların tamamında akciğer parankiminde granülasyon dokusu ve fibroblast proliferasyonu ile karakterize intraalveolar eksüda tespit edildi.

Sonuç: COVID-19 pnömonisi olan hastalarda, özellikle kalıcı veya tekrarlayan solunum semptomları ve devam eden akciğer infiltrate varlığında ikincil seconder organize pnömoninin düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz. Böylece gereksiz cerrahi müdahaleler yerine doğru medikal yaklaşımların sağlanması mümkün olacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]