[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 036-042
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Artmış Ürotensin II Düzeyleri, COVID-19 Şiddetini Öngörebilir mi?
Selda TELO1, Mutlu KULUÖZTÜRK2
1Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Chest Disease, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: COVID-19, ürotensin II, mortalite

Amaç: COVID tanısı almış hastalarda ürotensin II (UII) düzeyinin ve prognostik değerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: COVID-19 tanısı alan ardışık 90 hasta ve 30 sağlıklı birey değerlendirildi. COVID-19 hastaları başvuruda hafif-orta ve ağır hastalar olarak sınıflandırıldı. Tedavi öncesi tam kan sayımı, serum UII ve CRP düzeyleri belirlendi. Hastane mortalitesi, yoğun bakım ünitesine (YBÜ) transfer ve taburcu edilen hastalar kaydedildi.

Bulgular: 76 hastanın (%84,4) taburcu edildiği, 14 hastanın (%15,6) yoğun bakıma alındığı veya eksitus olduğu belirlendi. Ağır COVID-19 hastalarında, hafif-orta dereceli COVID-19 hastalarına göre mortalite ve yoğun bakıma transfer oranlarında artış bulundu. Şiddetli COVID-19 hastalarında serum UII seviyeleri, hafif-orta dereceli COVID-19 hastalarına ve sağlıklı kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttı. Ayrıca, hafif-orta dereceli COVID-19 hastaları, sağlıklı kontrole göre daha yüksek UII seviyelerine sahipti. Yoğun bakım ünitesine transfer edilen veya eksitus olan COVID-19 hastalarında, taburcu olan COVID-19 hastalarına kıyasla artmış UII seviyeleri bulundu. Hastalığın ciddiyetini tahmin etmek için ROC analizi ile UII'nin cut-off değeri ≥5.26 alındığında, UII'nin ROC eğrisinde eğri altında kalan alanı (AUC) 0.688 (0,580-0.796; %95 CI; p<0.01) vardı. Ayrıca, UII'nin duyarlılığı %80 ve özgüllüğü %59'du.

Sonuç: Sonuçlarımız, artan UII düzeylerinin COVID-19 hastalarında hastalık şiddeti ile ilişkili olabileceğini göstermiştir. Bu hastalarda UII'nin ilk değerlendirmesi, olumsuz sonuçların tahmin edilmesine yardımcı olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]