[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-049
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
SNC Edge Dedektör ve Pinpoint Dedektörün Küçük Alanlardaki Performansının Dozimetrik Değişkenlere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi
Eda KAYA PEPELE1, İbrahim ÜNAL2, Serkan ALAGÖZ3
1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Malatya, TÜRKİYE
2İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Malatya, TÜRKİYE
3İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Malatya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Radyoterapi, küçük alan dozimetrisi, Edge dedektör, pinpoint iyon odası dedektörü, yüzde derin doz

Amaç: Küçük alan dozimetrisi, radyoterapide yeni tedavi tekniklerinin gelişmesi ile (Sterotaktik Radyocerrahi ve Sterotaktik Radyoterapi) önem kazanmıştır. Küçük alan dozimetrisinde sıklıkla kullanılan dedektör tiplerinden birisi de diyot detektörlerdir. Bu çalışmadaki amaç, küçük alan dozimetrisinde kullanılması uygun görülen SNC (Sun Nuclear Corporation) diyot tipi Edge dedektör ve pinpoint iyon odası dedektörünün 2x2 cm2, 3x3 cm2, 4x4 cm2 alan boyutlarında dozimetrik değişkenlere bağlı cevabının incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada küçük alan dozimetresi için Edge dedektör ve pinpoint iyon odası kullanımıştır. Varian marka Clinac İX model Lineer hızlandırıcı cihazında, 6 MV foton ışınında Sun Nuclear marka su fantomunda 2x2 cm2, 3x3 cm2, 4x4 cm2 alan boyutlarında 1,5 cm derinliğinde yüzde derin doz (PDD) ve aynı alan boyutlarında 5 cm derinlikte cross-plane (x ekseni) ve in-plane (y ekseni) profil ölçümleri alınmıştır. Edge dedektör ve pinpoint dedektör kullanılarak yapılan bu ölçümlerde PDD dozimetrik alan boyutu ve %20-%80 ile %10-%90 penumbra genişlikleri incelenmiştir.

Bulgular: Her iki dedektörün küçük alanlardaki dozimetrik performansları birbirine yakın yanıtlar vermiştir. Edge dedektörün 2x2 cm2 alanda ölçülen dozimetrik alan boyutu yanıtının gerçek alan boyutundaki değerine daha yakın çıktığı ve tüm alanlarda daha dar bir penumbraya sahip olduğu görülmüştür.

Sonuç: Her iki dedektörün küçük alan dozimetresinde kullanımının uygun olabileceği ancak Edge dedektörünün hassas hacminin küçük olması nedeniyle küçük alanlarda özellikle penumbra bölgesinde dik doz gradyanına verdiği yanıtın daha iyi olduğu görülmüştür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]