[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 056-059
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mevsimlerin İn Vitro Fertilizasyon (İVF)- İntrasitoplazmik Sperm İnjeksiyonu (ICSI) Sonuçları Üzerinde Bir Etkisi Var mı?
Özlem KARA1, Hümeyra Büşra BALÇİÇEK2
1Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kırşehir, TÜRKİYE
2Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: In vitro fertilizasyon, gebelik, mevsim, endometrial kalınlık

Amaç: Bu çalışmanın amacı in vitro fertilizasyon (İVF)-intrasitoplazmik sperm injeksiyon (ICSI) uygulanan infertil kadınlarda gebelik oranlarının fertilite tedavisinin uygulandığı mevsim ile ilgisinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Kliniği’ne infertilite nedeniyle başvuran 562 kadın çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, infertilite süresi, basal FSH düzeyi, basal E2 düzeyi ve vücut kitle indeksi, antral follikül sayısı (AFC), antimüllerian hormon (AMH) düzeyi, hCG günündeki E2 düzeyi, transfer günündeki endometriyal kalınlık, fertilizasyon ve gebelik oranları değerlendirildi. Hastalara embriyo transfer gününde transvaginal USG (TV USG) ile endometrial kalınlık ölçümü yapıldı. Hastalar tedavi gördüğü mevsime göre toplam 4 gruba ayrıldı. İstatistiksel analiz için SPSS 17.00 kullanıldı.

Bulgular: Yaş, infertilite süresi, basal FSH düzeyi, basal E2 düzeyi, anti müllerian hormon (AMH) düzeyi ve vücut kitle indeksi açısından gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla, p=0.582, p=0.840, p=0.483, p=0.221, p=0.713, p=0.654). Toplanan oosit sayısı, fertilizasyon oranları ve gebelik oranları da benzerdi.

Sonuç:<&b> Mevsimlerin IVF-ICSI uygulanan hastalarda gebelik oranları üzerinde bir etkisi bir etkisi olduğu gösterilememiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]