[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 120-125
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Miyokard İnfarktüsü Oluşturulan Sıçanlarda Humaninin Akciğerler Üzerine Koruyucu Etkisi: TRPM2'nin Rolü
Elif ONAT1, Nevin KOCAMAN2, Tuba KARAKAŞ2
1Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Miyokard İnfarktüsü, akciğer, humanin, TRPM2

Amaç: Bu çalışmada, miyokard infarktüsü (MI) öncesi sıçanlara humanin (HN) uygulanarak, MI'da akciğerler üzerine koruyucu etkisinde geçici reseptör potansiyeli (TRP) melastatin benzeri alt aile üyesi 2’nin (TRPM2) olası rolü araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Sıçanlar 7 gruba (n=6) ayrılmıştır (kontrol, 2 grup HN, 2 grup MI, 2 grup MI+HN). MI oluşturmak için sıçanlara 200mg/kg isoproterenol (ISO) subkutan olarak uygulanmıştır. Sıçanlara tek başına ve MI öncesi intraperitoneal (ip) olarak 2 mg/kg HN verilmiştir. Akciğer dokusunda TRPM2 düzeyi immunohistokimyasal olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmada akciğer dokusunda damarların ve bronşiollerin düz kas yapılarında ve interalveoler alanlarında TRPM2 expresyonu gözlendi. TRPM2 düzeylerinin MI sonrası özellikle 7. güne doğru arttığı, MI öncesi HN uygulamasından sonra ise 7. güne doğru daha anlamlı olarak azaldığı görülmüştür. Sadece HN verilen gruplarda ise, TRPM2 düzeyleri açısından bir değişiklik gözlenmemiştir.

Sonuç: Bu çalışmada, HN'nin MI'de akciğerler üzerinde koruyucu etkiye sahip olduğu ve bu etkisine TRPM2’nin aracılık edebileceği sonucuna varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]