[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 131-137
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Gerilim Tipi Baş Ağrısı Hastalarında Anksiyete, Depresyon, Algılanan Stres Düzeyleri, Yeme Tutumu ve Uyku Kalitesi
Burcu SIRLIER EMİR1, Sevler YILDIZ2, Aslı KAZĞAN KILIÇASLAN3, Serpil DOĞAN4, Osman KURT5, Nevzat GÖZEL6
1Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Erzincan, TÜRKİYE
3Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Yozgat, TÜRKİYE
4Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
5Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı, Adıyaman, TÜRKİYE
6Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Gerilim tipi baş ağrısı, depresyon, anksiyete, uyku, yeme tutumu

Amaç: Gerilim tipi baş ağrısı (GTBA) en sık görülen primer baş ağrısı olup, bu çalışmada GTBA tanılı hastalarda anksiyete ve depresyon seviyeleri, algıladıkları stres düzeyi, yeme tutumları ve uyku kalitesini ve aralarındaki olası ilişkileri incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 43 hasta ve 43 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Katılımcılara Sosyodemografik ve Klinik Veri Formu, Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Yeme Tutumu Testi (YTT), Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) uygulandı.

Bulgular: Hasta grubunun ASÖ (p<0.001), BDÖ (p<0.001), BAÖ (p<0.001), YTT (p=0.041) ve PUKİ (p<0.001) puanı kontrol grubundan anlamlı şekilde yüksek bulundu. YTT puanı ile PUKİ, ASÖ, BDÖ, BAÖ ve atak sayısı ile pozitif yönde anlamlı bir korelasyon, PUKİ ile ASÖ, BDÖ, BAÖ ve atak sayısı ile pozitif yönde anlamlı korelasyon, ASÖ ile BDÖ, BAÖ, atak sayısı ile pozitif yönde anlamlı bir korelasyon görüldü. YTT puanını yıllık atak sayısı yordamaktaydı (β=.084, p=0.0151).

Sonuç: Hastaların anksiyete, depresyon, algılanan stres düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı yüksek, yeme tutumları ve uyku kaliteleri anlamlı olarak daha kötü bulundu. Hastaların deneyimledikleri baş ağrısı atak sayısı yeme tutumlarını ön görmekteydi. Hastaların ağrıyla baş etmek için sağlıklı olmayan yeme davranışlarına yönelebileceklerini ve bu hastalarda eşlik eden psikiyatrik hastalıkları belirlemenin, baş ağrısının klinik seyrini, prognozunu ve tedavi stratejilerini şekillendirebileceğini düşünmekteyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]