[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 138-145
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Distal Anterior Vajinada Androjen Oksitosin ve Melanokortin Reseptörü Ekspresyonu ve Cinsel Fonksiyonlarla İlişkisi
Nurdan YURT1, Melike ASLAN2, Hilal BALTA3, Şeyda YAVUZKIR2
1Bingöl Solhan Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bingöl, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Androjen reseptörü, melanokortin reseptörü, oksitosin reseptörü, vajina, immünohistokimya, FSFI

Amaç: Distal vajinada melanokortin 4, oksitosin ve androjen reseptör ekspresyonunu immunohistokimyasal metodla araştırmayı ve FSFI skoru ile arasındaki bağlantıyı incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2020 ile 2021 tarihleri arasında sistosel ve vajinoplasti isteği tanısı olan 41 hastadan Female Sexual Function Index (FSFI) ölçeği operasyon öncesi doldurtulduktan sonra, hastaların kolporafi anterior operasyonu sırasında çıkarılan distal vajina dokusundan örnekler alındı. Biyopsi örneklerine immünohistokimyasal olarak oksitosin reseptörü (OR), melanokortin reseptörü-4 (MC4R) ve androjen reseptörü (AR) antikorları uygulandı. Boyamada immünreaktivitenin derecesi esas alınarak histoskor oluşturuldu. Bulgular istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Anterior distal vajinanın immunohistokimyasal değerlendirmesinde MC4R, sitoplazmik boyanarak; skuamöz epitelde tespit edildi. OR, sitoplazmik ve membranöz boyanarak; kas dokusunda, stromal hücrelerde, vasküler endotelyal hücrelerde, AR, nükleer boyanarak stromal ve vasküler endotel hücrelerinde tespit edildi. MC4R ve AR boyanma yoğunluğu ile FSFI alt boyutları ve toplam puanı açısından anlamlı farklılık görülmedi. FSFI puanları karşılaştırıldığında OR 2+ boyananların istek, uyarılma, orgazm ve FSFI toplam puanı 1+ boyananların puanından anlamlı yüksek bulundu.

Sonuç: Sonuç olarak, çalışmamız insan vajinasında MC4R, OR ve AR'nin varlığını immunohistokimyasal olarak doğrular ve OR immunreaktivitesinin yoğunluğunun cinsel fonksiyonlarla olumlu ilişkisi olduğunu düşündürür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]